FSC og klimaforandringer

FSC betragter klimaændringer som en meget alvorlig trussel mod den globale menneskehed. Klimaændringer ødelægger de naturlige økosystemer, som er grundlaget for vores basale og livsnødvendige behov - mad, sundhed og husly - og mange af de produkter, der understøtter vores levebrød og økonomier. Ved at købe FSC-certificerede produkter er man som indkøber med til at sikre, at vores skove bliver ved med at være skove og modvirker klimaforandringer gennem lagring af CO2

FSC og klimaforandringer
Forests For The Future podcast: Klimaforandringer

Podcast: FSC og klimaforandringer

30.11.2020: I dette afsnit af Forest for the future taler vi med Pina Giavassi, FSC’s klimadirektør om FSC og kampen mod klimaforandringer. Fordi jeg ville have, at vi talte om noget, vi alle ved, er vigtigt - klimaforandringer og hvordan vi tackler dem i tide.

FSC og klimaindsats

FSC og livet på land

FSC og partnerskaber

Skovene er et vigtigt våben

FSC og klimaindsatsI dag ødelægger klimaforandringer økosystemer med en hidtil uset hastighed, men de samme økosystemer er også vores stærkeste våben til at afbøde fremtidige klimaændringer. Med en certificeringsordning til skovforvaltning, sporbarhedsstandard til leverandørkæden og synlighed hos forbrugere gennem produktmærker bidrager FSC til at afbøde klimaændringer ved at fremme ansvarlig skovforvaltning og ved at fremme genbrug af træmaterialer. Et af de grundlæggende krav for at en skovejendom kan FSC-certificeres er, at skovejeren sikrer, at hugsten ikke overskrider et bæredygtigt niveau, og at skovdækket bevares – med andre ord at der ikke forekommer afskovning. Det er et krav under FSC's principper og kriterier - princip 5: skovens goder.

Vores nye globale principper for ansvarlig skovforvaltning, godkendt i begyndelsen af 2015, lægger særlig vægt på at beskytte skovenes særlige evne til at fjerne CO2 fra atmosfæren. FSC har samtidig udviklet et nyt værktøj til verifikation af økosystemtjenester, også kaldet ”FSC Ecosystem Services Procedure”. Det kan bruges til at investere i samt dokumentere og kommunikere bevarelse og genoprettelse af kerneøkosystemtjenester som eksempelvis kulstoflagring i FSC-certificerede skove. Læs mere her.

Downloads

Læs mere om FSC og klimaforandringer nedenfor. Du kan også læse mere på FSC Internationals hjemmeside.
 

Forests , Climate Change and the FSC (EN)
PDF, Størrelse: 789.58KB

Mere information

FSC og FN's verdensmål
Når man køber FSC-certificerede produkter, støtter man samtidig en lang række af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling – også kaldet SDG’erne.
FSC og biodiversitet
Biodiversiteten er presset med mere end en milliard udrydningstruede plante- og dyrearter. Det fremgår af WWF’s rapport “Living Planet Report 2020 - Bending the curve of biodiversity loss”. De primære årsager til tab af biodiversitet og naturforringelse er menneskelige aktiviteter som intensive produktionssystemer, råstofudvinding og overudnyttelse af naturressourcer. Men vi kan gøre noget ved problemet og vende den negative udvikling – eksempelvis ved at vælge FSC-certificerede produkter.
FSC og afskovningsfrie produkter
At gøre noget ved den globale afskovning har været en del af FSC’s DNA, siden ordningen og FSC-organisationen blev skabt. FSC’s krav forhindrer afskovning, og at skove ødelægges og forringes. Når din organisation køber FSC-certificerede produkter, er I sikre på, at I ikke bidrager til afskovning.
FSC og livscyklusvurderinger
LCA’er (livscyklusvurderinger) hjælper os med at forstå nogle af de miljømæssige konsekvenser, som produktionsprocesser bag produkter og materialer forårsager, men egner sig ikke til at vurdere påvirkninger på omkringliggende økosystemer og sociale forhold, når det eksempelvis gælder skovbrug. Derfor bør LCA kombineres med FSC-certificering og krav om ansvarlig skovdrift.
FSC Controlled Wood for virksomheder
FSC accepterer ikke ulovlig skovhugst eller handel med ulovligt træ i sit system. På den måde er man sikret lovligt fældet træ og produkter heraf, når man køber FSC-certificerede produkter.
FSC og mennesker
Ifølge FN's fødevare- og landbrugsorganisation (FAO) er mere end 25 procent af verdens befolkning afhængige af skove at overleve. Derfor er det essentielt at sikre, at disse folks rettigheder overholdes og prioriteres. Det gælder også for de mange mennesker, som arbejder i virksomheder, der tilvejebringer træ- og papirprodukter eller andre skovbaserede produkter. Både FSC-certificerede skovejere og virksomheder skal leve op til en række sociale krav - eksempelvis ILO-kernekonventionerne vedrørende de grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen. Med FSC-certificerede produkter ved man med andre ord, at der er stillet vigtige krav om menneskers rettigheder i skoven såvel som i den øvrige del af leverandørkæden.
FSC-indkøb og de store bæredygtighedsagendaer
Når I vælger FSC-certificerede produkter, gør jeres indkøb en forskel inden for de store bæredygtighedsagendaer. De bidrager til at løse nogle af de svære udfordringer, som vi står over for som samfund, og som kræver handling her og nu:   •  FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling   •  Kampen mod klimaforandringer   •  Kampen mod afskovning   •  Beskyttelse af biodiversitet og økosystemtjenester   •  Lovligt træ og lovlighed   •  Ordentlige vilkår for arbejdere og lokalsamfund
Køb FSC-certificerede produkter
Er du ansvarlig for at indkøbe FSC-certificerede varer og sikre korrekt indkøbsdokumentation, eller skal lære andre det, så kan du finde gode råd her på siden. Du kan altid kontakte FSC Danmark, hvis du har brug for hjælp til at finde den en leverandør eller tjekke indkøbsdokumentation.