Hvorfor er FSC vigtig?

Skove har enorm betydning for både mennesker, natur og klimaet. Vi skal værne om skovene, så fremtidige generationer kan drage nytte af dem, ligesom vi gør det i dag. FSC er vigtig som ét af redskaberne til netop at sikre dette. På denne side kan du læse mere om FSC's konkrete betydning for skov og mennesker og blive klogere på, hvordan vi er med til at takle de større udfordringer inden for blandt andet klima og biodiversitet.

Se også hvordan FSC-indkøb bidrager til de store bæredygtighedsagendaer.

FSC-videoer

Hvad er på spil og hvad gør FSC?

Skovene har mange vigtige funktioner for vores samfund, natur og klima. De skaber økonomi og indtægter gennem salg af træ. De skaber arbejdspladser lokalt, og de giver os alle oplevelser. Samtidig lagrer skovene CO2 og er hjemsted for en meget stor del af dyrelivet, biodiversitet og mennesker, som bor i og omkring skovene. Faktisk er mere end 25% af verdens befolkning afhængig af skovene for at overleve ifølge FN's fødevare- og landbrugsorganisation FAO. Det er hvert fjerde menneske på kloden.

Som certificeringsordning til ansvarlig skovdrift er FSC et værktøj til at sikre, at nuværende og kommende generationer kan nyde godt af skovens mange funktioner. Herudover bidrager FSC til at løse nogle af de udfordringer, som skovene står over for, når det gælder biodiversitet, sociale forhold og afskovning, og andre udfordringer som eksempelvis den globale opvarmning og CO2.

FSC's betydning i korte træk

FSC's betydning i korte træk

FSC stiller en række specifikke krav ude i skovene, som har stor betydning for vores klima, for mennesker, lokalsamfund, dyrelivet, naturen og de kommende generationer. 

I højre side kan du se eksempler på FSC's konkrete bidrag til skove fulde af liv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Lovligt træ

  Det allerførste princip i FSC's regelsæt for skovcertificering kræver, at FSC-certificerede skovejendomme overholder alle gældende love og regler. Det indebærer blandt andet, at træ skal fældes lovligt, at der betales lovpligtige afgifter og skatter samt at træet sælges på almindelige markedsvilkår.

 • Bæredygtig hugst - afskovning ikke tilladt 

  Et af de grundlæggende krav for at en skovejendom kan FSC-certificeres er, at skovejeren ikke fælder mere træ, end skoven kan nå at reproducere, hvad enten det er på naturlig vis og/eller via genplantning. Med andre ord, at skovdækket bevares, og der ikke forekommer afskovning.

 • Beskyttelse af biodiversitet, truede arter og andre naturværdier

  I FSC-certificerede skove skal skovejeren beskytte naturværdier.

  Eksempelvis:

  • Sjældne og truede arter og deres levesteder.
  • Naturlige vandløb og vådområder (bække, søer og floder o.l.).

  • Områder med høj bevaringsværdier (høj biodiversitet, intakte skovlandskaber, drikkevand og grundvand o.l.).

  Der skal også tages andre hensyn til biodiversiteten. I en dansk FSC-skov sker det eksempelvis ved, at der skal efterlades trætoppe, højstubbe og træer til henfald og død, at dele af skoven skal stå urørt, og at der skal tages særlige hensyn til følsomme fuglearter.

 • Respekt for oprindelige folks rettigheder til brug af skovene

  I en FSC-skov er det et krav, at skovejeren respekterer oprindelige folks rettigheder til at bruge og have adgang til skoven. Det betyder også retten til at forvalte skov og adgang til de ressourcer, som skoven kan give.

 • Fair løn og ordentlige arbejdsforhold for skovarbejderne

  I en FSC-certificeret skov er det et krav, at arbejderne er uddannede, får en anstændig løn og har ordentlige arbejdsforhold - eksempelvis i forhold til sundhed og sikkerhed. Herudover skal de grundlæggende arbejdstagerrettigheder baseret på ILO-konventioner respekteres. Det indebærer forbud mod børnearbejde, tvungent arbejde og forskelsbehandling, og at arbejderne har ret til at forhandle kollektivt og foreningsfrihed.

 • Ligestilling for skovarbejdere

  FSC stiller en række krav til, at certificerede skovejere fremmer ligestilling mellem kønnene. FSC kræver eksempelvis, at kvinder og mænd har adgang til samme jobs på samme vilkår, betales den samme løn for det samme arbejde, og kvinder opfordres til at deltage aktivt i alle typer arbejde. Herudover kræver FSC, at der er systemer på plads, der fremmer ligestilling og forhindrer diskrimination.

 • Gode relationer og støtte til lokalsamfund

  Skovejeren skal give lokalsamfundet rimelige muligheder for eksempelvis beskæftigelse ved at hyre lokal arbejdskraft, hvis muligt, og mulighed for at bruge skoven til rekreative formål, undervisning og andre formål. FSC kræver også, at skovejeren har jævnlig kontakt og dialog med naboer og brugere af skoven, hvis skovdriften har indflydelse på dem. Herudover er det et krav, at skovejeren bidrager til økonomisk og social udvikling i lokalsamfundet - eksempler herpå er skovejere, der finansierer bedre adgang til drikkevand og skolegang.

 • Beskyttelse af økosystemtjenester

  Skovejere kan udover at være FSC-certificeret bruge FSC til at dokumentere, at de gør en ekstra indsats for at beskytte bestemte økosystemtjenester som vand og biodiversitet i deres skov og tiltrække investorer, som gerne vil sponsorere dette.

 • En sund skovforretning

  FSC kræver, at skovejeren sikrer en "økonomisk bæredygtigskovejendom. Blandet andet ved, at der udover salg af kvalitetstræ også kan tilbydes jagtleje og andre goder og skovprodukter, der kan give indtægter. Men også ved at hugsten ikke overstiger skovens tilvækst.

 • Økonomisk incitament til ansvarlig skovdrift

  Med en FSC-certificering får skovejere adgang til flere markeder, mulighed for at merpriser for deres træ og en skovejendom, som vil være mere interessant for investorer. Med stigende efterspørgsel på certificerede produkter, øges det økonomiske incitament til certificering og ansvarlig skovdrift.

 • Strikse krav til brug af pesticider

  FSC-certificerede skovejere må ikke bruge pesticider, der er forbudte ifølge FSC’s pesticidpolitik, til bekæmpelse af skadedyr og skal generelt undgå pesticider. FSC's pesticidpolitik er mere striks end almindelig lovgivning på området.

 • Beskyttelse af kulturelle værdier

  FSC kræver, at områder med arkæologisk og historisk betydning såsom fortidsminder beskyttes. Det gælder også områder med vigtig kulturel, økologisk, økonomisk eller religiøs betydning for lokalsamfund og oprindelige folk. Eksempelvis hellige pladser og gravpladser.

Fælles løsninger og handlemuligheder

FSC skaber fælles løsninger

FSC’s vigtigste rolle er at være den platform, hvor sociale organisationer og miljøorganisationer mødes med industrien og skovejere for sammen at finde løsninger på, hvordan vores skove drives både socialt og miljømæssigt ansvarligt og samtidig er økonomisk levedygtige. Sammen skal vi gøre det attraktivt at drive verdens skove ansvarligt til gavn for natur og mennesker - både lokalt og globalt.  

FSC-skovejer fra Finland

Juha Kuittinen, ejer af FSC-certificeret skov i Joensuu, Finland. 

FSC er sund fornuft både fra et økonomisk perspektiv og i forhold til skovforvaltningen.

 

Vi skal handle nu – og det kan vi sagtens! 

I nogle verdensdele forsvinder skove lige nu med uhyggelig hast, og biodiversiteten er i tilbagegang i bestemte skovområder. Mange steder drives skove for intensivt – der tages for mange træer ud i forhold til, hvad skoven kan bære, eller der fældes på måder, hvor det påvirker vådområder og biodiversitet negativt. Hver dag ryddes skove på den sydlige halvkugle, fordi arealerne skal bruges til minedrift, marker, byer, veje eller plantager. Men også på grund af ulovlig skovhugst. Op til 20 % af verdens menneskeskabte CO2-udslip stammer netop herfra.  

I FSC har vi en af nøglerne til at ændre på dette mønster. Vi har skovstandarder og en mærkning, der har gjort det mere attraktivt økonomisk, miljømæssigt og socialt at bevare skoven og passe bedre på den. Med en FSC-certificering kan det med andre ord bedre svare sig at drive skoven med omtanke for natur og mennesker. Alt det kræver er, at de certificerede skovejere også oplever en efterspørgsel på deres produkter, der svarer til den ekstra indsats, de har gjort for at passe på skovene på vores alles vegne.  

Derfor er det så vigtigt at efterspørge FSC, uanset om man er forbruger eller virksomhed. 

FSC-skovejere i Sverige

Nina og Jenny Andersson, ejer af FSC-certificeret skov i Vikbolandet, Sverige.  

Vi føler et ansvar for de næste generationer. Derfor vil vi både drive skoven kommercielt og beskytte særlige områder – og gøre begge dele på den bedste måde. Vi bliver nødt til at passe på vores skove og forvalte dem bæredygtigt.

FSC kan ikke stoppe klimaforandringerne, biodiversitetskrisen eller afskovningen alene, og vi er ikke den enkeltstående gyldne løsning, som kan fikse alt. Men vi er en vigtig og uundværlig del af puslespillet, som kan bringe os langt på vejen. Fordi FSC formår at samle skovenes interessenter globalt omkring ansvarlig skovdrift, er FSC også blevet et centralt værktøj i værktøjskassen, når det handler om at passe på verdens skove. Sammen med tiltag som f.eks. fredning og økoturisme kan det være vejen til at takle klimaforandringerne, sænke CO2-niveauet og beskytte biodiversiteten for fremtiden.

 

 

FSC sikrer fokus på skovens dyrebare liv

Skovene har en uvurderlig værdi – ikke bare for menneskers overlevelse og vækst men for hele klodens trivsel. Når vi passer på skovene, passer vi på et af vores allerbedste forsvar mod klimaforandringer. Skovene er også hjemsted for mange af de mest truede dyre- og plantearter, der findes. I skovene finder vi hele tiden nye planter med medicinsk værdi, nye fødevarer. Det er også fra skovene, at mange af ingredienserne til kosmetik findes - og gummien til dine sko eller balloner.

Basilio Rivas Cauiche, ansvarlig for naturuddannelse, Mayan-lokalsamfundet, Mexico.

Basilio Rivas Cauiche, ansvarlig for naturuddannelse og tidligere skovarbejder i Petcacap, Mayan-lokalsamfundet, Mexico. 

Manglen  viden om biodiversitet i vores skove er en af de største trusler mod naturen. Med FSC er vi begyndt at tage biodiversitet alvorligt og bruge tid det.

 

FSC sikrer arbejdspladser – ordentlige arbejdspladser!

For FSC er den sociale side af skovdrift og produktionen af skov- og træbaserede produkter lige så vigtigt som måden, vi driver skovene på. Derfor har beskyttelsen af arbejderes rettigheder i skoven altid været en del af FSC's krav til certificerede skove. Siden 2022 har det også været et krav for alle andre FSC-certificerede virksomheder - det vil sige for savværket og alle de andre efterfølgende virksomheder i leverandørkæden. Vi følger FN's Internationale Arbejdsorganisations (ILO)  standard for arbejdstagerrettigheder og bidrager dermed til at fundamentale rettigheder er på plads såsom forbud mod børnearbejde, afskaffelse af alle former for tvungent arbejde, afskaffelse af diskrimination på arbejdspladsen og respekt for retten til kollektiv forhandling og foreningsfrihed.

Herudover stiller FSC også krav til skovejernes rolle i lokalsamfundet. Skovejeren skal hyre lokal arbejdskraft, hvis muligt, og dermed kan FSC-skove give jobmuligheder lokalt. Herudover skal skovejeren støtte lokalområdet og bidrage til økonomisk og social udvikling. Det kan være i form af bedre adgang til skoler og lægehjælp, drikkevand og lignende. Ligeledes skal alle arbejdere, uanset om de arbejder i skoven eller hos certificerede virksomheder, have ordentligt sikkerhedsudstyr og være trænet/uddannet til de maskiner o.l., de betjener. Og så skal der være ligestilling mellem kvinder og mænd.

Eudoxie Bakassdundzduri, ansat på FSC-certificeret snedkeri i Bambidie, Gabon.

Eudoxie Bakassdundzduri, ansat FSC-certificeret snedkeri i Bambidie, Gabon. 

Jeg er virkelig glad for mit job. Jeg har lige så meget indflydelse som mændene på mit arbejde, og vi har det sjovt sammen. Vores huse er i god stand, og vi har rent vand. Det er også vigtigt for os, at der er en skole, og vi har en lægeklinik.

FSC gør også en forskel for små skove

Mindre skovområder og community-skove har altid været en del af FSC's hjerte. Når man ejer en skovejendom  hektarer, kan det være sværere at leve op til certificeringskravene, som ejere af større skove har nemmere ved at håndtere. Simpelthen fordi administrationen bliver for tung og kravene til dokumentation for omfattende i forhold til de ressourcer, man har til rådighed. Men det er samtidig vigtigt, at de mindre skove bliver certificeret, fordi de tilsammen udgør en betydelig del af klodens skove, og fordi vi ved, at en FSC-certificering kan give adgang til en mere stabil og bedre økonomisk forretning samt bedre levevilkår for mange af skovenes ejere og lokalsamfund omkring dem. FSC arbejder for, at mange flere af de mindre skove kan adgang til FSC-certificering gennem forskellige forandringsprojekter - det er et vigtigt fokusområde for FSC både i syd og nord.

FSC giver rettigheder til oprindelige folk

Oprindelige folk udgør omkring 5% af verdens befolkning. I Danmark vil vi ofte forbinde dem med oprindelige folk fra Sydamerika, pygmæer fra det centrale Afrika eller samere fra Lapland, men der findes omkring 5000 forskellige grupper eller communities af oprindelige folk  tværs af kloden. Oprindelige folk vil typisk have (eller have haft) deres eget sprog, kultur og traditioner præget af deres forfædres territorier.  

Oprindelige folk har den traditionelle hævdvundne brugsret over mere end 25% af klodens landareal, hvoraf langt det meste er i skovområder. Men måske endnu mere essentielt er netop disse områder også dem, der indeholder mere end 80% af klodens tilbageværende biodiversitet. Derfor er det essentielt, at vi ikke alene involverer oprindelige folk og respekterer deres rettigheder, men også lærer af dem for at sikre, at det, de har formået at bevare, ikke forsvinder.

Totempæle, Haidi Gwaii, Canada

Samarbejdet med oprindelige folk er en kerneværdi i FSC-systemet. Faktisk er oprindelige folks rettigheder centrum for FSC's princip 3 for ansvarlig skovdrift. Alle skovejere er derfor pålagt at identificere og respektere oprindelige folks ret til landområder, der traditionelt set har været deres og skal tillade dem at bruge områderne og have adgang til de ressourcer, områderne giver.

For at sikre at dette også sker i praksis, er det et krav, at skovejere sikrer Free, Prior and Informed Consent (FPIC) - på dansk "frit, forudgående og informeret samtykke". Det betyder, at et community har retten til at give eller tilbageholde tilladelse til at drive skoven den måde, som skovejeren har foreslået. Men det betyder også, at det er skovejerens pligt at række ud til gruppen, længe inden driften planlægges, tage dem med i planlægningsfasen og sikre, at de ikke bare er informerede omkring, hvad forslaget til drift er, men også at de forstår forslaget i dybden.

Flere historier om FSC's betydning

Har du lyst til at se og læse flere historier ude fra skovene og virksomhederne, hvor FSC er med til at gøre en forskel?

Mere information

Hvad er FSC?

FSC er verdens mest ambitiøse globale certificering til ansvarlig skovdrift og din sikkerhed for træ og papir fra veldrevne skove og andre ansvarlige kilder. FSC arbejder både for natur og menneskers vilkår i verdens skovområder.

67 % af danskerne genkender FSC-mærket, og som den eneste certificerings- og mærkningsordning af sin slags bakkes FSC op af anerkendte NGO’er som WWF Verdensnaturfonden og Verdens Skove. 

FSC's 10 principper

Hele tanken bag FSC bygger på FSC's 10 principper og kriterier for ansvarlig skovdrift, som er en slags grundlov inden for FSC-systemet. FSC’s principper og kriterier gælder for FSC-certificerede skove i hele verden.

General Assembly

I 1980’erne bredte frustrationerne sig blandt verdens miljøorganisationer. Klodens skove blev ryddet med rasende hast, og der så ikke ud til at være nogen politisk løsning på vej. Under klimatopmødet i Rio i 1992 bristede håbet for mange. Man så ikke nogen form for global fælles løsning på problemet, og derfor fandt en række miljøorganisationer og virksomheder sammen i et forsøg på at skabe en helt anden tilgang baseret på fælles løsninger og dialog.

Det var det, der skulle blive til FSC – Forest Stewardship Council.

FSC's kontrolsystem

Bag FSC-mærket ligger et strengt internationalt kontrol- og sporbarhedssystem, som ofte høster ros som et af verdens bedste. Systemet skal sikre, at FSC-certificerede produkter kun består af materialer fra FSC-certificerede skove og andre ansvarlige kilder.

FSC i danske skove

FSC-certificering af de danske drevne skove er et af de centrale værktøjer til at forbedre og beskytte biodiversiteten, passe på vores åer, vandløb og grundvand samt sikre fair løn til skovarbejdere – uanset hvilket land de måtte komme fra. Den årlige uafhængige kontrol af FSC-certificerede skove dokumenterer også overholdelse af den danske skovlov.

FSC og FN's verdensmål

FSC bidrager til 14 ud af FN’s 17 verdensmål og direkte til 40 forskellige delmål. Det gør vi, fordi en FSC-skovcertificering stiller krav til både social, økonomisk og miljømæssig ansvarlig skovdrift. Dermed er FSC også et vigtigt værktøj, når det gælder store dagsordener som biodiversitet, abejdstagerrettigheder, oprindelige folk, truede arter, vandmiljøet, forbrug, ligestilling og i særdeleshed partnerskaber.

Kort om FSC

FSC er verdens mest ambitiøse globale certificering til ansvarlig skovdrift. FSC er din sikkerhed for, at du får træ og andre materialer fra veldrevne skove og andre ansvarlige kilder - eksempelvis genbrug. Som den eneste certificerings- og mærkningsordning af sin slags bakkes FSC op af anerkendte NGO’er som WWF Verdensnaturfonden og Verdens Skove.

Når du køber FSC-mærkede produkter, er du med til at sikre gode sociale vilkår og biodiversitet i skove verden rundt.