Stærke supply chains

FSC giver virksomheder og organisationer over hele kloden sikkerhed for, at de skovbaserede produkter, de køber og sælger, stammer fra veldrevne skove og andre ansvarlige kilder. Hos FSC sætter vi derfor stærke troværdige supply chains i centrum – fra skov til hylden i supermarkedet. Derfor er transparens og simplificering topprioriteter hos os.

Stærke supply chains er vigtig for FSC

Digitalisering af FSC-sporbarheden

Med mere end 90.000 virksomheder verden over dækket af et FSC-sporbarhedscertifikat skal vi som organisation kunne sørge for, at vi har værktøjerne til at sikre, at virksomheder af alle størrelser holder det certificerede og ikke-certificerede materiale adskilt og kun bruger FSC's mærke på FSC-certificerede produkter.  
 
Vores sporbarhedscertificering er under evig udvikling, og vi er nu nået til et punkt, hvor vi i højere grad introducerer et mere fleksibelt system, som gør brug af de fremskridt, der er sket indenfor digitalisering og tekniske muligheder, siden FSC-systemet blev etableret for mere end 25 år siden. Det er essentielt for FSC som system, at FSC-certificerede værdikæder er præcise og transparente. Man skal kunne stole på FSC's logo, og en enhver værdikæde skal kunne holde til et grundigt eftersyn. Det sætter vi en ære i, og dette er også grunden til, at vi har en række initiativer på tværs af hele kloden til at identificere og fjerne ukorrekte eller falske FSC-claims.

Digitaliseringen er i gang

 

Verifikation af transaktioner 

Man skal kunne stole på, at FSC-certificerede produkter kommer fra et ansvarligt ophav. Derfor er det essentielt, at FSC arbejder proaktivt for at begrænse og fjerne falske claims i FSC-systemet. Dette gælder især for produkter og værdikæder, hvor risikoen for snyd er høj. En af de metoder, FSC bruger til at identificere og fjerne falske claims i FSC-systemet, er transaction verification eller på dansk verifikation af transaktioner. Falske claims opstår, når et produkt sælges videre som FSC på handelsdokumenter uden at være FSC-certificeret.

FSC analyserer i samarbejde med Assurance Services International - FSC's akkrediteringsorgan - konstant risikoprofilen for produktgrupper, produkttyper og regioner. Analysen informeres igennem whistleblower-ordninger, stikprøver og branchekendskab. Hvis en given produktgruppe, produkttype eller region konkluderes til at have høj risiko, sættes en verifikation af alle transaktioner i gang. Verifikationen foregår ved, at alle FSC-handler foretaget i den udvalgte værdikæde matches op imod hinanden, og det er et krav i FSC-sporbarhedsstandarden, at alle certificerede virksomheder deltager i kortlægningen, hvis de bedes om det af deres certificeringsorgan.  
 
Helt lavpraktisk bedes alle virksomheder certificeret til den givne produkttype, art eller i den givne region om at indlevere en oversigt over alle deres FSC-handler med højrisiko-produktet inden for en bestemt tidsperiode. Oversigten indeholder ingen finansielle informationer men udelukkende data om produkttype, mængde, FSC-claim og handelspartner. Alle handlerne skal markeres med information, der kan identificeres på tværs af begge handlende parter – eksempelvis et faktura- eller ordrenummer.  
 
Informationerne sammenholdes med hinanden, så det tjekkes, at mængderne, som den ene virksomhed siger, at den har solgt, også matcher de mængder, som den anden virksomhed siger, at den har købt. Hvis der er uoverensstemmelser mellem, hvad de to parter har registreret, undersøges dette nærmere af Assurance Services International og virksomhedens certificeringsorgan. Hvis begge parters registrering stemmer overens, slettes den data, de har indleveret, automatisk. 
  
Viser det sig, at en virksomhed har lavet falske claims og solgt ikke-certificerede produkter som FSC, håndteres sagen derefter af FSCs juridiske team.

Træfibertests og andre videnskabelige tests

FSC laver test af træarter

Videnskabelige tests såsom træfibertests, DNA tests og stable isotoptests gør det muligt at identificere, hvilken art træ der er tale om, og hvor i verden den stammer fra. Mange af disse tests kan foretages relativt priseffektivt, og det er derfor en nøglebrik i FSC's integritetsstrategi.  
 
Vil du gerne have testet dine produkter?  
FSC indsamler selv prøver fra virksomheder igennem certificeringsorganer og nationale kontorer som en del af risikovurderingen af værdikæder. Dette gøres på stikprøvebasis.  
 
Herudover kan certificerede virksomheder også bede om en test af et produkt igennem FSC. FSC tilbyder nemlig træfibertests til en reduceret pris for alle certificerede virksomheder. FSC har siden 2011 haft et partnerskab med den amerikanske regerings Forest Products Laboratory og med engelske Agroisolab. Begge virksomheder udfører træfibertests, som kan hjælpe virksomheder med at identificere, om produkter indeholder det, de er solgt til at indeholde.  
 
En traditionel træfibertest koster omkring 100$ per delkomponent, der skal testes, mens isotoptests koster omkring 600-800$ per komponent. Hvis man fx vil have testet en indbundet bog, består den typisk af tre komponenter: et omslag, et paplag under omslaget samt siderne. Bestiller en virksomhed mange tests på én gang eller ønsker at sætte et systematisk testsystem op, kan der forhandles om en samlet pris med rabat.

Verdens største geo-refererede træartsbibliotek 

Siden 2011 har FSC i stigende grad gjort brug af træidentifikationsteknologier. Traditionelle træfibertests har længe gjort det muligt at fortælle, hvilken art af træ selv den mindste lille produktprøve er lavet af. Men det har ikke været muligt at afgøre, hvor træ i et produkt kommer fra og dermed, om det har en lovlig oprindelse.

Nye teknologier har på det seneste gjort det muligt at kombinere informationen om arter med meget specifik information om præcis, hvor træet er fældet. Denne teknologi hedder isotopprofilering - eller "stable isotope profile". Enhver levende organisme har en isotopprofil, og det er denne profil, de nye testtyper kan identificere. Kombineres isotopprofilen med et gps-koordinat, får man et verdenskort over, hvordan isotopen for et givent område ser ud. Har man indsamlet, analyseret og georefereret nok træprøver, får man potentialet til at kunne bestemme, hvilken skov træ stammer fra inden for en radius på 10 kilometer.  
 
Med andre ord gør disse nye teknologier det muligt for skovejere og virksomheder at udføre due diligence og nemt bevise deres produkters oprindelse ned til det specifikke skovniveau. Men for at kunne identificere oprindelsen af færdige træprodukter, skal nok prøver fra skovene være tilgængelige til at bruge disse sammenlignende videnskaber. 

Verdens største geo-træartsbibliotek på vej

Det er grunden til, at FSC, US Forest Services, World Ressource Institute, Agrosiolab og Kew Gardens er gået sammen om at lancere WorldForestID-projektet - et projekt, der har til formål at bygge verdens største database med geo-referencede træprøver fra alle regioner i verden, hvor ulovlig skovhugst er et problem.  
 
Samtidig har FSC også netop igangsat et pilotprojekt, hvor certificerede skove deltager i opbyggelsen af et bibliotek over isotopprofiler på FSC-certificerede skove inden for højrisikoprodukter. FSC indsamler træreferenceprøver direkte fra skovene og bruger disse til at sammenligne test af reelle produkter op igennem hele værdikæden. Det bliver dermed muligt at teste, om produkterne stammer fra den skov, de burde komme fra.

Mere information

Innovation i FSC

FSC var en pioner indenfor skovcertificering for årtier siden. Vi var de første, som lancerede standarder for skovcertificering. Vi var de første, som indførte krav om sporbarhedscertificering, og vi var de første, som udviklede en måde til at verificere økosystemtjenester, så skovejere fik en yderligere økonomisk grund til at igangsætte yderligere tiltag inden for ansvarlig skovdrift.

FSC accepterer ikke kontroversielle aktiviteter

Over hele kloden er skove og de mennesker og dyr, der lever i dem, udfordret. Ulovlig skovhugst og skovrydning har ødelæggende indvirkninger på økosystemer, biodiversitet og lokalbefolkningers rettigheder. At være en del af FSC betyder, at man stræber efter det bedre: ikke bare at opnå et grønt flueben, men at tage del i et fælles engagement for at beskytte skovene for fremtidige generationer. Det er derfor, vi straks skrider til handling, hvis nogen med tilknytning til FSC er involveret i ødelæggende skovbrugsaktiviteter – også selvom det er udenfor de certificerede områder. Vores handling er først og fremmest at udelukke dem fra FSC-systemet, men derefter ser vi det også som vores opgave at holde dem ansvarlige og sørge for, at de retter op på den skade, de har forvoldt.

Klager tages seriøst inden for FSC-systemet

Hvad vi gør, når tingene går galt i FSC-ordningen? FSC er den skovcertificeringsordning i verden med den højeste troværdighed og tillid, og vi tager vores integritet alvorligt. Da intet system er perfekt, skrider vi til handling, når et problem opdages eller rapporteres.
  
Når vi modtager klager fra interessenter, tager vi dem meget alvorligt, uanset om det drejer sig om certificerede virksomheder og skove, beslutninger truffet i forbindelse med certificeringer eller alle andre elementer i FSC- systemet. Vores team er forpligtet til at sørge for, at du får dit problem hørt af de rigtige mennesker hurtigst muligt og grundigt.

Læs mere om klager og varemærkemisbrug.

Et stærkt FSC for fremtiden

FSC er den certificeringsordning i verden, som forbrugere og virksomheder har mest tillid til. Det er vi, fordi vi tager vores integritet og kvaliteten i vores løsninger meget seriøst. Hvis vi gerne vil blive ved med at nyde den tillid, skal vi blive ved med at udvikle nye løsninger og bruge den nyeste teknologi til at gøre certificering nemmere, mere sikker og billigere. Men vi skal også arbejde hårdt og fokuseret på, at vores mærke ikke misbruges, og at man nemt kan klage og blive taget seriøst, hvis man oplever ting, der er, som de ikke bør være. Har du spørgsmål eller feedback til emnet, så kontakt os gerne.