Dansk skovbrug

Vi arbejder sammen med dansk skovbrug, NGO'er og andre med interesse i skovbrug for at sikre, at FSC både giver inspiration, skaber forandringer og er nemmere at implementere på de danske skovejendomme. Omdrejningspunktet er den danske FSC-standard for skovcertificering, der er et effektivt og attraktivt redskab til at dokumentere ansvarlig skovdrift, både når det gælder drift, sociale forhold og miljømæssige hensyn. Vi ser samtidig FSC som en løftestang for udbredelsen af naturtiltag i de danske skove. Tag kontakt, hvis du er interesseret i skovcertificering eller FSC i dansk skovbrug.

Søren Dürr Grue
Dansk FSC-skov

Danske skove

Skovene har mange vigtige funktioner for vores samfund, natur og klima. De skaber økonomi og indtægter gennem salg af træ, jagt og andre ydelser. De skaber arbejdspladser og et fornybart råstof, træ, som anvendes i mange brancher og til mange formål. Træ fra ansvarligt drevne skove er et miljøvenligt materiale, bl.a. fordi skove og træ binder CO2, og er derfor mere og mere efterspurgt. Skovene er samtidig levested for mere end 30.000 dyr, planter og svampe og huser størstedelen af den danske biodiversitet. Sidst men ikke mindst er skovene vigtige for vores friluftsliv og giver mange danskere oplevelser hver dag. 

Skovarbejder i dansk skov

Fakta om de danske skove

Det danske skovareal skønnes at være 632.711 ha svarende til 14,7% af Danmarks areal. 44% af arealet er rene løvskove, 36% er rene nåleskove, og 10% er blandede løv- og nåleskove. 5% af arealet består af juletræer og pyntegrønt, og 5% er midlertidigt ubevoksede arealer eller fx veje.

Der er mest løvtræ i det østlige Danmark, og nåletræerne er mest udbredte i den vestlige del af landet. De tre mest almindelige træarter i Danmark er bøg og rødgran (begge udgør 14% af skovarealet) og eg (12% af arealet).

Siden 1989, hvor et politisk mål om fordobling af Danmarks skovareal blev vedtaget, er skovarealet vokset med over 3.300 ha årligt. Det er løvskov og især eg, der plantes mere af, og tilplantningen sker særligt i Jylland. I dag ses også flere og flere skovrejsningstiltag, der har fået folkelig opbakning, hvilket bidrager til beskyttelse af grundvandet, skaber nye rekreative områder, bedre forhold for dyre- og plantearter og binder CO2.

Der er ca. 24.000 skovejendomme i Danmark, hvoraf de fleste er meget små og består af små skovarealer. Eksempelvis ejer 80 % af alle skovejere, som har mindre end 10 ha skov, tilsammen blot knap 10% af arealet. På den anden side ejer den halve procent af skovejerne, som har mere end 500 ha skov, 54% af skovarealet.

Kilde: Dansk Skovforening og Naturstyrelsen

Dansk tømmer

Bredt samarbejde om ansvarlig skovdrift

FSC's DNA er det brede samarbejde mellem skovens interessenter. Skovens mange interessenter spænder fra skovejere og skovbrugets organisationer til fagforeninger, miljøorganisationer og andre NGO'er. Både i beslutningsprocesser omkring vores organisation og i udviklingen af standarder, f.eks. skovstandarder, skal økonomiske, miljømæssige og sociale interesser vægtes lige, så der er konsensus. På den måde er vi med til at finde balancerede løsninger på ellers svære og komplekse emner inden for ansvarlig skovdrift, også selvom fronterne er trukket skarpt op. Alle interessenter kan ikke få opfyldt alle deres ønsker, men FSC sikrer et solidt kompromis mellem de forskellige interesser - økonomiske, miljømæssige og sociale - i tråd med de gængse definitioner på ansvarlig skovdrift og principperne bag CSR/virksomheders sociale ansvar.

Skovene har en vigtig social funktion

 

Standard for FSC-skovcertificering i Danmark (FSC-STD-DNK-02-2018) (DA)
PDF, Størrelse: 1.24MB

Den danske FSC-skovstandard

Den danske FSC-skovstandard fastsætter kravene til certificering af danske skovejendomme. Den er udviklet af repræsentanter fra skovbranchen, NGO'er og andre med interesse i dansk skovbrug efter en proces med arbejdsgruppemøder, offentlige høringer og felttest.  

NATUR & SKOVBRUG

NATUR & SKOVBRUG

Med støtte fra Nine United-Fond har FSC Danmark udviklet hjemmesiden Natur & Skovbrug. Siden sætter fokus på naturtiltag i drevne skove, hvor aktiv skovdrift er en forudsætning. Siden oplyser om skovnatur og mulige initiativer og prioriteringer, man som skovejer og -forvalter kan gøre sig for at tilgodese skovens arter og deres levesteder. Flere af sidens temaer og forslag til naturtiltag er beskrevet i kontekst af certificering for at gøre certificering mere praksisnært og tilgængeligt. Udover inspirationssiden har FSC Danmark afholdt en workshop om naturhensyn i skovdriften og certificeringsforberedende aktiviteter. Du kan finde pæsentationer, gode råd, fakta og vejledninger om skovcertificering i Danmark fra workshoppen på denne side.

Mere information

Bæredygtigt tropisk træ

"Use it or lose it". I FSC tror vi på, at man gennem køb af tropisk træ fra FSC-certificerede skove i troperne kan skabe en positiv udvikling for dyr, natur og mennesker. Gennem brug af FSC-certificeret tropisk træ i fx møbel- og byggesektoren kan vi give skovejere i troperne et incitament til at bevare skoven og undgå skovrydning til fordel for kvægbrug og afgrøder. FSC Danmark laver en lang række aktiviteter omkring tropisk træ i Danmark og udlandet for at udbrede brugen af ansvarligt tropisk træ. Kontakt os for mere info og samarbejde.

FSC-træ i offentligt projekt på Aarhus Havn

Det offentlige Danmark køber hvert år ind for 380 milliarder kroner. I FSC Danmark arbejder vi på, at det offentlige indkøbs andel af træ- og papirprodukter samt andre skovbaserede materialer med ansvarlig oprindelse stiger. Til gavn for skov, dyr og mennesker og de mange FSC-certificerede virksomheder, der har investeret i at dokumentere ansvarlige træprodukter gennem FSC.

Kulbroen i Aarhus Sydhavn

Træ er et af de vigtigste byggematerialer, vi har, og en efterspurgt løsning i bæredygtigt byggeri. I FSC Danmark arbejder vi for, at den danske byggebranche er med helt fremme, når det gælder brugen af FSC-certificeret træ og træ fra ansvarligt drevne skove.

FSC i møbel og designbranchen

Træ er og har længe været et af de foretrukne materialer i møbel- og designbranchen - lige fra de klassiske møbeldesigneres tid og frem til i dag. I FSC Danmark har vi et godt samarbejde med den danske designbranche om at sikre, at det velkendte og respekterede danske design også er lig med ansvarlig brug af træ og FSC-certificering.

FSC har længe været udbredt i den grafiske branche

Papir og emballage af træfibre er del af de fleste menneskers hverdag. På trods af øget digitalisering vokser det globale papirforbrug, og det samme gælder efterspørgslen på træbaseret emballage. I FSC Danmark arbejder vi på, at FSC-andelen af det danske forbrug af papir, emballage og andre produkter af fibermasse stiger, så vi sikrer, at fibrene har en ansvarlig oprindelse. Den grafiske branche i Danmark har længe været frontrunner, når det gælder FSC-certificering, så vi i dag har et stort marked for FSC-certificerede grafiske produkter. 

FSC-mærket tøj

FSC er ikke kun relevant inden for de velkendte træ- og papirprodukter. Skovbaserede tekstiler såsom rayon, viskose, modal og lyocell vinder frem som en del af mode- og tekstilbranchens tiltag inden for bæredygtighed. I FSC Danmark samarbejder vi med branchen om at sikre ansvarlig brug af træ i tøj og tekstilprodukter, og i 2020 kom den første FSC-certificerede tøjkollektion i butikkerne i Danmark.

FSC-certificeret bambusskov

Vores skove rummer udover træ også materialer som gummi, kork, harpiks, rattan og bambus. De kaldes for ”Non Timber Forest Products” (NTFPs) eller på dansk ”ikke-træbaserede skovprodukter”. De anvendes i et hav af produkter, og ligesom med træ skal vi bruge dem med omtanke. Det vil sige, at vi skal sikre, at de kommer fra ansvarligt drevne skove, hvor sociale og miljømæssige forhold er i orden. Indgår de i FSC-certificerede produkter, gælder FSC's certificeringskrav også for dem. I FSC Danmark arbejder vi for, at flere får øjnene op for skovens mange materialer, og at de i højere grad indkøbes ansvarligt.

FSC i detailhandlen

Skovene leverer materialer til rigtig mange produkter i dansk detailhandel, som er en vigtig samarbejdspartner for FSC-mærket og FSC Danmark. Vi samarbejder med flere aktører i sektoren for at udbrede mærkningen i deres sortiment og øge kendskabet til FSC blandt de danske forbrugere. Det handler ikke kun om selve kendskabet, men også om at gøre danskerne opmærksomme på, at og hvorfor det er vigtigt, at vi passer på verdens skove.

Fokusområder

Vi arbejder hver dag på mange fronter for at udbrede kendskabet til FSC-mærket i Danmark og øge markedsandelen af FSC-certificerede produkter. Vi har en række fokusområder, hvor vi gennem projekter, netværk og oplysning sætter FSC og ansvarlig brug af verdens skove på dagsordenen. Vi arbejder bl. a. med den offentlige sektor, dansk skovbrug, NGO'er og alle brancher, der bruger træ, papir og andre skovbaserede materialer.