Hvorfor blive FSC-certificeret?

Der er flere gode grunde til at blive FSC-certificeret! En FSC-certificering er ikke bare et certifikat. Det er troværdig dokumentation, som efterspørges af kunder og forbrugere i stigende grad, det skaber stolthed blandt medarbejderne og giver værdi til din organisations markedsføring, salg og CSR-arbejde. Og så bidrager FSC til 14 ud af 17 FN-verdensmål.

FSC bidrager til 14 ud af 17 verdensmål

Kundekrav og bæredygtig udvikling

En FSC-certificering er en investering i nutiden og fremtiden. Med en certificering dokumenterer skovejere ansvarlig skovdrift. Virksomheder i den øvrige leverandørkæde dokumenterer, at de bruger træ og skovbaserede produkter fra veldrevne skove og andre ansvarlige kilder. Dokumentation for ansvarligt træ er et stadigt stigende krav fra kunder - uanset om de er privatpersoner eller virksomheder - på alle markeder og på tværs af segmenter. Det bidrager også til de store bæredygtighedsagendaer som den grønne omstilling og FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Med en certificering har I et aktivt engagement i ansvarlig brug af verdens skove og sender stærkt signal til omverdenen. Med FSC sikrer I også, at træ er lovligt fældet, hvilket eksempelvis er et krav i tømmerlovgivninger som EUTR.  

Mere end 1000 danske virksomheder/enheder er FSC-certificerede i dag, og det giver dem en række fordele, som du kan læse mere om herunder. Virksomhederne repræsenterer hele leverandørkæden fra skov til butikshylderne.

Med FSC bidrager I til en bæredygtig udvikling i verdens skovområder

 

Høj tillid til FSC blandt forbrugerne

Undersøgelse viser høj tillid til FSC-mærket

FSC er verdens mest anerkendte og betroede skovcertificeringsordning, når det handler om at beskytte verdens skove ifølge en undersøgelse foretaget af GlobeScan (FSC Consumer Insights Report 2021). Den viser, at over 50 % af forbrugerne kender og har tillid til FSC-mærket. Undersøgelsen viser også, at 76 % altid vælger FSC-certificerede produkter frem for et ikke-certificeret produkt, og at 74 % vil anbefale FSC-certificerede produkter til venner og familie. FSC-mærket er forbrugernes pejlemærke til at vælge mere bæredygtigt og dermed tage del i den positive udvikling for verdens klode.

Undersøgelse viser høj tillid til FSC-mærket

 

Fordele ved en FSC-sporbarhedscertificering

Uanset om man er producent eller handelsvirksomhed har man som FSC-sporbarhedscertificeret virksomhed en række fordele, som er listet herunder.

 1. DOKUMENTATION FOR LOVLIGT OG ANSVARLIGT TRÆ

  FSC-certificering giver jer uafhængig tredjeparts kontrolleret dokumentation for, at jeres produkter er lavet træ fra veldrevne skove og andre ansvarlige kilder som f.eks. genbrug. I FSC er lovlighed et basiskrav, du undgår også ulovligt fældet træ.

 2. GENNEMSIGTIG OG ROBUST CERTIFICERING

  FSC er verdens mest troværdige og ambitiøse certificeringsordning til ansvarlig skovdrift og produkter af ansvarligt træ og andre skovmaterialer. Det er vi, fordi robusthed og gennemsigtighed er en kerneværdi for os. Vi arbejder konstant at gøre certificeringssystemet endnu stærkere gennem forskellige tiltag, der skal understøtte vores stærke standarder, og er åbne omkring vores mange processer.

 3. KLAR MARKEDSFORDEL

  Efterspørgslen dokumenterede bæredygtige tiltag, certificering og miljømærkede produkter stiger år for år. FSC-certificering sikrer, at I kan leve op til nuværende kunders krav samtidig med, at I får mulighed for at komme ind nye markeder.

 4. TROVÆRDIG KOMMUNIKATION OG MARKEDSFØRING

  Med en FSC-certificering får jeres organisation adgang til FSC’s produkt og markedsføringsmærker og en række markedsføringsmaterialer, som I gratis kan benytte jer af. FSC-mærket er anerkendt og nyder høj troværdighed og kan den måde styrke jeres bæredygtighedskommunikation, markedsføring og image. Med FSC-mærket jeres produkter gør I det nemt for slutkunderne at træffe et mere bæredygtigt valg i købssituationen og signalerer ansvarlighed.

 5. STORT BIDRAG TIL FN’S VERDENSMÅL OG GRØN OMSTILLING

  FSC bidrager direkte eller indirekte til 14 ud af FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling. Med FSC-certificerede produkter bidrager din virksomhed derfor blandt andet til mål 15 om livet land og mål 12 om ansvarligt forbrug og produktion. Og med en FSC-certificering har I et værktøj, der dokumenterer det. FSC bidrag til verdensmålene sker i kraft af de krav, som vi stiller til ansvarlig skovdrifteksempelvis vedrørende biodiversitet, ansvarligt hugst, skovarbejdernes vilkår og skovejerens relationer til lokalsamfund. Men også FSC’s certificeringssystem og styreform som helhed bidrager til at opfylde målene.

 6. GLOBALT ANERKENDT OG UDBREDT

  Der er FSC-certifikater i 123 lande og et højt kendskab til FSC i mange lande. I Danmark genkender 56% af forbrugerne FSC, og mærket anbefales af Forbrugerrådet og anerkendte miljøorganisationer som WWF Verdensnaturfonden og Verdens Skove. Både i Danmark, andre lande og internationalt har FSC opbakning fra økonomiske, sociale og miljømæssige interessenter.

Fordele ved en FSC-skovcertificering

Som FSC-certificeret skovejer har man en række fordele, som er listet herunder.

 1. DOKUMENTATION FOR ANSVARLIG SKOVDRIFT

  Med en FSC-skovcertificering dokumenterer I over for kunder, borgere, samarbejdspartnere, investorer, NGO'er og andre interessenter, at I driver skoven en ansvarlig og levedygtig måde. FSC-certificeringen indebærer en årlig ekstern kontrol af jeres skovdrift, og dermed leverer I tredjepartskontrolleret dokumentation for ansvarligt træ, hvilket er meget efterspurgt.

 2. DOKUMENTATION FOR BIODIVERSITETSHENSYN

  Der er fokus biodiversitet i skovbruget, hos befolkningen, blandt politikere, virksomheder, organisationer og mange andre. Med en FSC-skovcertificering dokumenterer I over for omverdenen, at I tager specifikke hensyn til biodiversitet i skoven. Det gør I blandt andet, fordi den danske FSC-skovstandard kræver, at minimum 5 % af en skovejendoms skovbevoksede areal skal forvaltes som urørt skov, men også stiller andre krav til biodiversitetshensyn i den generelle drift. Fx at der ved foryngelseshugst efterlades mindst 20 % af toppene, og at der skal udpeges min. fem levende træer pr. ha i produktionsskoven til naturligt henfald og død.

 3. EFTERLEVELSE AF KUNDEKRAV

  Det er stigende krav om og efterspørgsel efter FSC-certificeret dansk træ fra blandt andet bygge- og møbelbranchen samt energisektoren. Med et FSC-skovcertifikat kan I imødekomme kundernes ønsker, de også kan dokumentere ansvarligt træ til deres kunder i Danmark og udlandet. Når I sælger FSC-certificeret træ, kan I bruge en FSC-certificeringsbetegnelse og jeres egen certifikatkode fakturaer til jeres kunder som bevis  ansvarligt træ.

 4. VÆRDIFULD KOMMUNIKATION OG MARKEDSFØRING

  Som FSC-certificeret skovejer har I fuld adgang til FSC’s varemærker og brand, som 56% af danskerne genkender. den måde kan I nemt og effektivt kommunikere om skovejendommens ansvarlighed til omverdenen og øge skovejendommens offentlige anerkendelse.

 5. VÆSENTLIGT BIDRAG TIL BIOMASSE FRA ANSVARLIGE KILDER

  FSC’s skovstandard indeholder krav, som adresserer store dele af både lovkrav, brancheaftaler og gængse krav vedrørende træbaseret biomasse fra ansvarlige kilder. Med et FSC-skovcertifikat og FSC’s sporbarhedssystem kan flis sælges videre gennem leverandørkæden med dokumentation for ansvarlig skovdrift, energibranchen kan leve op til de biomassekrav, som den bliver mødt med. 

Mere information

FSC-sporbarhedscertificering

Ønsker din organisation at sælge produkter af skovbaserede materialer videre som FSC via salgsdokumenter, at kunne mærke dem med jeres eget FSC-mærke eller producere/ændre produkter, der skal sælges videre som FSC? Så skal I have en FSC-sporbarhedscertificering (CoC). Det giver jer også mulighed for at bruge FSC’s logo og mærker i markedsføring.

Kontakt FSC Danmark, hvis du har spørgsmål til FSC-sporbarhedscertificering.

FSC-projektcertificering

Er din organisation ansvarlig for et bygge-, renoverings- eller anlægsprojekt, hvori der indgår træbaserede byggematerialer? Så er det værd at undersøge, om I skal have en FSC-projektcertificering. Det giver jer mulighed for at dokumentere, at I bruger byggematerialer af ansvarligt træ og markedsføre det over for omverdenen.

Kontakt FSC Danmark, hvis du har spørgsmål til projektcertificering.

Dokumenter din bæredygtige drift med FSC

Ønsker du som skovejer at sælge og markedsføre dit træ som FSC-certificeret skal du have FSC-skovcertificering - også kaldet ”FSC Forest Management (FM) certification” – hvormed du viser, at din skov lever op til FSC’s anerkendte principper for bæredygtig skovforvaltning.

Kontakt FSC Danmark, hvis du har spørgsmål til skovcertificering.

FSC Controlled Wood

Virksomheder kan bruge træ fra ikke-FSC-certificerede skove i FSC MIX-produkter og til videresalg af FSC Controlled Wood, hvis træet lever op til FSC’s Controlled Wood-krav. Det kræver, at skoven, hvorfra træet kommer, er Controlled Wood-certificeret eller, at træet er underlagt en tredjepartsgodkendt Controlled Wood-risikovurdering hos en FSC-certificeret virksomhed.

Find certificeringsorganer

Da vi følger armslængdeprincippet, er det ikke FSC-organisationen selv, der udsteder og kontrollerer FSC-certifikater. Det gør FSC-godkendte tredjeparts certificeringsorganer. I Danmark er der pt. fem godkendte certificeringsorganer, som I kan kontakte for at få et tilbud på FSC-certificering. Mindre virksomheder og skovejendomme har mulighed for at blive certificeret gennem en gruppecertificering, hvor en gruppeadministrator står for kontrollen og udstedelsen af certifikatet.

Hjælp til certificering

Certificeringsorganet, som kontrollerer, at din organisation lever op til FSC’s certificeringskrav, må og kan ikke hjælpe dig med at udvikle certificeringsprocedurer og implementere dem i din virksomhed. Dvs. klargøre din organisation til certificering. Hvis I har brug for hjælp, så kan I kontakte en konsulent eller få hjælp fra FSC Danmark. FSC Danmark vedligeholder en liste over konsulenter, som kan hjælpe, og som du kan finde på denne side. Hvis I bliver certificeret gennem et gruppecertifikat, får du automatisk hjælp.

FSC-certificering

35 skovejendomme og over 1000 danske virksomheder/enheder er FSC-certificerede i dag. FSC-certificering er en sikkerhed og giver dokumentation for, at vi bruger vores skove en ansvarlig måde. Med FSC bidrager både skovejere og virksomheder til at sikre sunde skove, der er fulde af liv, til gavn for nuværende og fremtidige generationer.

Kontakt FSC Danmark, hvis du har spørgsmål til certificering.