FSC, biodiversitet og økosystemtjenester

Biodiversiteten er presset med mere end en milliard udrydningstruede plante- og dyrearter. Det fremgår af WWF’s rapport “Living Planet Report 2020 - Bending the curve of biodiversity loss”. De primære årsager til tab af biodiversitet og naturforringelse er menneskelige aktiviteter som intensive produktionssystemer, råstofudvinding og overudnyttelse af naturressourcer. Men vi kan gøre noget ved problemet og vende den negative udvikling – eksempelvis ved at vælge FSC-certificerede produkter.

FSC og biodiversitet

Beskyttelse af biodiversitet i centrum i FSC

Ansvarlig forvaltning af verdens skove er en af løsningerne, der er nødvendige for at tackle biodiversitetskrisen. Træer og skove spiller en vigtig rolle for livet i alle dets former. I FSC-certificerede skove beskytter man biodiversiteten og sårbare arter. Tag for eksempel FSC-certificerede Neris Regional Park i Litauen, hvor man ved at bygge redekasser hjælper med at bevare truede hasselmus.

Vender vi blikket mod troperne er der videnskabelig bevis for, at tætheden af nøglearter såsom store aber og den afrikanske guldkat (caracal aurata) er højere i FSC-certificerede skovkoncessioner end i konventionelle skovområder og i nogle tilfælde beskyttede områder.

Eksempler på FSC's biodiversitetskrav

FSC’s indsats for at tage hånd om biodiversitet i skove ses tydeligt i FSC’s 10 internationale Principper og Kriterier for ansvarlig skovforvaltning, som FSC-certificering af alle skove verden over bygger på.

Princip 6 omhandler bevarelse og genoprettelse af miljøværdier og økosystemtjenester. I en dansk FSC-certificeret skov betyder det eksempelvis, at skovejeren skal udpege minimum 10% af det certificerede areal til bevaring og fremme af biodiversitet. Det indebærer bl.a. at sikre gunstige forhold for sjældne eller truede arter. Herudover skal 5 % af det skovbevoksede areal udpeges til urørt skov, hvor der ikke foregå hugst med salg af træprodukter for øje

Urørt skov i Aarhus

Princip 9 fokuserer på bevarelse og genoprettelse af høje bevaringsværdier (HCV’er). I en dansk FSC-certificeret skov betyder det eksempelvis, at høje bevaringsværdier såsom drikke- og grundvand i boringsnære beskyttelsesområder, fortidsminder og rødlistede plante- og dyrearter er kortlagt, og at skovdriften tager hensyn til værdierne, så de bevares eller fremmes. Uden for Danmarks grænser er intakte skovlandskaber – også kaldet IFL – et andet eksempel på essentielle høje bevaringsværdier, som FSC er med til at beskytte. Det har eksempelvis en stor betydning for intakte skovlandskaber i Rusland.

Beskyttelse af vandsystemer i FSC-skove

 

Mere end træ – FSC-godkendte økosystemtjenester

FSC’s værktøj til verificering af økosystemtjenester, også kaldet ”FSC Ecosystem Services Procedure”, giver mulighed for at måle, kvantificere og verificere en ansvarlig skovdrifts positive effekt på biodiversitet.

FSC-projekt beskytter brunbjørne i SpanienEt godt eksempel er fra Spanien, hvor Biesca Ingeniería - et firma med speciale i skovbrug og miljørådgivning – i samarbejde med den lokale NGO FAPAS har anvendt FSC Ecosystem Services Procedure til at dokumentere Biesca-forvaltede skoves positive effekt på beskyttelsen af den kantabriske brunbjørn. Brunbjørnen fra det nordvestlige Spanien er en af de sidste tilbageværende hjemmehørende bjørne i Vesteuropa. FAPAS og Biesca har som en del af økosystemtjenestecertificeringen igangsat en række aktiviteter for at genskabe brunbjørnens naturlige omgivelser med bl.a. hjemmehørende frugttræer og egetræer.

Virksomheder og organisationer har mulighed for at sponsorere og yde økonomisk støtte til FSC-certificerede skovejere og -forvalteres beskyttelse af specifikke økosystemtjenester i skovene. Ved at anvende FSC Ecosystem Services Proceduren gives der tredjepartskontrolleret målbar og kvantitativ dokumentation for positiv effekt på kulstof, vand, jord, biodiversitet eller rekreative tjenester. Det kan bruges til ESG-rapportering, hvor virksomheder kan anvende dokumentationen til at rapportere om indsatse for at bevare biodiversitet og natur. På den måde åbner FSC’s værktøj til verificering af økosystemtjenester døren for investeringer i beskyttelse og genoprettelse af skovenes biodiversitet.

Mere information

FSC og FN's verdensmål
Når man køber FSC-certificerede produkter, støtter man samtidig en lang række af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling – også kaldet SDG’erne.
FSC og klimaforandringer
FSC betragter klimaændringer som en meget alvorlig trussel mod den globale menneskehed. Klimaændringer ødelægger de naturlige økosystemer, som er grundlaget for vores basale og livsnødvendige behov - mad, sundhed og husly - og mange af de produkter, der understøtter vores levebrød og økonomier. Ved at købe FSC-certificerede produkter er man som indkøber med til at sikre, at vores skove bliver ved med at være skove og modvirker klimaforandringer gennem lagring af CO2. 
FSC og afskovningsfrie produkter
At gøre noget ved den globale afskovning har været en del af FSC’s DNA, siden ordningen og FSC-organisationen blev skabt. FSC’s krav forhindrer afskovning, og at skove ødelægges og forringes. Når din organisation køber FSC-certificerede produkter, er I sikre på, at I ikke bidrager til afskovning.
FSC og livscyklusvurderinger
LCA’er (livscyklusvurderinger) hjælper os med at forstå nogle af de miljømæssige konsekvenser, som produktionsprocesser bag produkter og materialer forårsager, men egner sig ikke til at vurdere påvirkninger på omkringliggende økosystemer og sociale forhold, når det eksempelvis gælder skovbrug. Derfor bør LCA kombineres med FSC-certificering og krav om ansvarlig skovdrift.
FSC Controlled Wood for virksomheder
FSC accepterer ikke ulovlig skovhugst eller handel med ulovligt træ i sit system. På den måde er man sikret lovligt fældet træ og produkter heraf, når man køber FSC-certificerede produkter.
FSC og mennesker
Ifølge FN's fødevare- og landbrugsorganisation (FAO) er mere end 25 procent af verdens befolkning afhængige af skove at overleve. Derfor er det essentielt at sikre, at disse folks rettigheder overholdes og prioriteres. Det gælder også for de mange mennesker, som arbejder i virksomheder, der tilvejebringer træ- og papirprodukter eller andre skovbaserede produkter. Både FSC-certificerede skovejere og virksomheder skal leve op til en række sociale krav - eksempelvis ILO-kernekonventionerne vedrørende de grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen. Med FSC-certificerede produkter ved man med andre ord, at der er stillet vigtige krav om menneskers rettigheder i skoven såvel som i den øvrige del af leverandørkæden.
FSC-indkøb og de store bæredygtighedsagendaer
Når I vælger FSC-certificerede produkter, gør jeres indkøb en forskel inden for de store bæredygtighedsagendaer. De bidrager til at løse nogle af de svære udfordringer, som vi står over for som samfund, og som kræver handling her og nu:   •  FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling   •  Kampen mod klimaforandringer   •  Kampen mod afskovning   •  Beskyttelse af biodiversitet og økosystemtjenester   •  Lovligt træ og lovlighed   •  Ordentlige vilkår for arbejdere og lokalsamfund
Køb FSC-certificerede produkter
Er du ansvarlig for at indkøbe FSC-certificerede varer og sikre korrekt indkøbsdokumentation, eller skal lære andre det, så kan du finde gode råd her på siden. Du kan altid kontakte FSC Danmark, hvis du har brug for hjælp til at finde den en leverandør eller tjekke indkøbsdokumentation.