Sådan bidrager FSC til tømmerlove (EUTR)

På denne side kan du finde svar på de oftest stillede spørgsmål om EU’s tømmerlov/forordning (EUTR), og hvordan FSC-certificering kan bruges til at imødekomme en række af kravene i tømmerloven og lignende lovgivning. Kontakt FSC Danmark, hvis du har spørgsmål til, hvordan FSC kan hjælpe jer med overholdelse af tømmerlovgivning.

FSC kan hjælpe dig med tømmerlovgivning

FSC er et væsentligt bidrag til overholdelse af EUTR

Er dine produkter FSC-certificerede, vurderer FSC, at risikoen for at dine produkter indeholder ulovligt fældet træ er meget lav i henhold til EUTR's definition af lovlighed. FSC-certificerede produkter er dog ikke i sig selv et Due Diligence-system, men et redskab til en del af kravene i et Due Diligence-system.

Ifølge en undersøgelse foretaget af Preferred by Nature for EU-kommissionen i 2021 er FSC et robust værktøj, der kan hjælpe virksomheder med at leve op til EUTR's due diligence-krav. Læs mere her.

Oplysningerne på denne side om EU-forordningen er kun vejledende. Kontakt Miljøstyrelsen for yderligere hjælp og afklaring (eutr@mst.dk).

FAQ

 1. Hvad er forskellen på FSC og EUTR?

  Der er stor forskel på FSC og EUTR. Hvor FSC handler om ansvarlig skovdrift i bred forstand, så skal EUTR alene sikre lovlighed – altså hvad der er lovligt i henhold til den lovgivning, som gælder i træets oprindelsesland. Sammen med krav om social, miljømæssig og økonomisk ansvarlig skovdrift er lovlighed altid et krav i FSC-systemet, men der er forskel på, hvordan krav om lovlighed skal dokumenteres inden for henholdsvis FSC og EUTR. EUTR kræver, at bestemte oplysninger og dokumentation fra skoven følger produkterne frem til importøren, mens dette inden for FSC bliver kontrolleret af certificeringsorganer og ikke videredistribueret i forbindelse med salg af FSC-certificerede produkter. Det betyder, at FSC-certificering ikke nødvendigvis automatisk giver importerende virksomheder de EU-påkrævede oplysninger, men ikke at FSC ikke lever op til lovlighed.
   

 2. Hvad er EUTR (European Timber Regulation)?

  EUTR er en EU-forordning, som trådte i kraft den 3. marts 2013. Forordningen gør det ulovligt at placere ulovligt træ på EU's indre markeder. Forordningen gælder både import af træ- og papirprodukter til EU og træ, der produceres inden for EU.
   

 3. Hvilke krav stiller EU’s forordning til virksomheder, der importerer træ- og papirprodukter eller producerer træ til EU’s markeder?

  EU-virksomheder, der for første gang bringer træ- og papirprodukter i omsætning på EU-markedet, skal udvise fornøden omhu, også kaldet ”due diligence”. Kernen i ”due diligence”-begrebet er, at virksomhederne skal foretage en risikovurdering for at minimere risikoen for at bringe ulovligt fældet træ eller træ- eller papirprodukter indeholdende ulovligt fældet træ i omsætning på EU-markedet.

  En virksomheds "Due diligence"-ordning kan inkludere:
    •    Udarbejdelse af en politik for indkøb af træ
    •    Udarbejdelse af en skriftlig procedure
    •    Definition af ansvarsområder og uddannelse af personale
    •    Udarbejdelse af system for monitorering af virksomhedens "Due diligence"-ordning
    •    Definition af, hvad der er omfattet af virksomhedens Due Diligence-ordning

  De tre hovedelementer i ”due diligence”-ordningen er:

    • Oplysning: Virksomheden skal have adgang til oplysninger, der beskriver træet og træprodukterne, hugstlandet (hvis relevant også region og hugstrettigheder), den almindelige betegnelse for træarten (hvis relevant den fulde videnskabelige betegnelse), mængde (volumen, vægt eller stk.), navn og adresse på leverandøren samt kunde og oplysninger om træets eller træprodukternes overensstemmelse med gældende lovgivning (se side 5-7 i den officielle EUTR-guide (gå til afsnittet Guidance for download) for mere info om, hvad gældende lovgivning omfatter, og hvordan det kan dokumenteres).

    • Risikovurdering: Virksomheden bør vurdere risikoen for ulovligt træ i forsyningskæden baseret på ovennævnte oplysninger og under hensyntagen til kriterierne i forordningen. Se kriterierne på side 4-5 i den officielle EUTR-guide og/eller artikel 6, stk. 1 b) i forordningen.

    • Risikobegrænsning: Hvis vurderingen viser, at der er risiko for ulovligt træ i forsyningskæden, kan den pågældende risiko afhjælpes ved at kræve yderligere oplysninger og efterprøvning hos leverandøren.

  En virksomhed kan udarbejde og gennemføre sin egen ”due diligence”-ordning eller samarbejde med et overvågningsorgan, fx et certificeringsorgan, godkendt af EU-Kommissionen, som kan tilbyde en "due diligence-ordning".

  Hver virksomhed skal opretholde og regelmæssigt evaluere den due diligence-ordning, den anvender, bortset fra de tilfælde hvor virksomheden anvender en due diligence-ordning, der er udarbejdet af et overvågningsorgan.

  Produkter med en FLEGT- eller CITES-licens anses for at overholde forordningens krav.
   

 4. Hvilke krav stiller EU’s forordning til virksomheder efter importledet?

  Når først træ- og papirprodukter er bragt i omsætning og enten sælges og/eller forarbejdes videre, skal sporbarheden bibeholdes hele vejen til slutkunden. Det betyder i praksis, at virksomhederne i denne del af forsyningskæden skal føre fortegnelser over deres leverandører og kunder.

 5. Hvilke produkter er omfattet af EU’s forordning om ulovligt træ?

  En lang række træ- og papirprodukter som fx råtræ, savet træ, brænde, flis, møbler, gulve, plader og trærammer er omfattet af forordningen, men der er også undtagelser. Undtagelser på nuværende tidspunkt er fx: Genvundne produkter (produkter, som har tjent deres formål og ellers ville blive smidt ud), spanskrør, musikinstrumenter og trykt papir (bøger, blade og aviser). Ifølge EU kan disse dog blive omfattet af forordningen på et senere tidspunkt. Er du i tvivl om, hvorvidt din virksomheds produkter er omfattet af EU-tømmerloven, kan du gå forordningens bilag, hvor omfattede toldkoder fremgår. Se en uddybning af de specifikke toldkoder i Den Kombinerede Nomenklatur (KN) (EU’s varenomenklatur).

 6. Er FSC-certificering accepteret som dokumentation for 100 % overensstemmelse med EU-forordningens krav?

  Nej. Men ifølge EU-forordningen kan en Chain of Custody-certificeringsordning bruges som et redskab i den ”due diligence”-ordning, som skal opsættes og vedligeholdes af virksomheder.

  I det øjeblik hvor dine FSC-certificerede produkter 1): er verificeret som FSC og 2): kan kombineres med bestemte "due diligence"-informationer, vurderer FSC, at risikoen for at dine FSC-produkter indeholder ulovligt fældet træ er meget lav i henhold til EU-forordningens definition af lovlighed. Det gælder også virksomheder, der ikke selv er FSC-certificeret og men køber FSC-certificerede produkter.

  Bemærk dog: Selvom du køber FSC-certificerede produkter, skal du som virksomhed, der bringer træ- og papirprodukter i omsætning på EU-markedet som den første, stadig have et due diligence-system jf. punkt 3 ovenfor. Med verificerede FSC-certificerede produkter og bestemte "due-diligence-informationer" har du dog allerede opfyldt væsentlige krav i din informationsindsamling (oplysninger) og risikovurdering, som står beskrevet i punkt 3 ovenfor.

  1) Verificering af dine FSC-certificerede produkter (via leverandørdatabasen info.fsc.org og faktura og følgeseddel fra leverandøren) foregår ved, at du:

  • kontrollerer, at din(e) FSC-certificerede leverandør(er) har et gyldigt FSC-certifikat i databasen
  • tjekker, at leverandøren er certificeret til den pågældende produkttype og træart, du vil købe/har købt
  • tjekker, at leverandørens oplysninger i databasen passer med de oplysninger, du har på leverandøren, og som er på fakturaen og følgesedlen for det produkt, du har købt (firmanavn, adresse, CoC- el. CW-kode og FSC-claim (FSC MIX, FSC 100 %, FSC Controlled Wood eller FSC Recycled))

  2) De ”due diligence”-informationer, der ikke nødvendigvis automatisk er tilvejebragt gennem FSC på nuværende tidspunkt, og som du skal selv skal indsamle evt. i samarbejde med dine leverandører, er:

  • den almindelige betegnelse for træarten og hvis relevant den fulde videnskabelige betegnelse (hvis der bruges forskellige almindelige betegnelser for samme træart
  • hugstlandet og hvis relevant region og hugstrettigheder (i tilfælde af, at risikoen for illegal skovhugst varierer i landet fra region til region eller fra koncession til koncession)

  Forklaring: En importør, som køber FSC-certificerede produkter, modtager ikke per automatik oplysninger som træarter og hugstland via FSC's dokumentation for et produkts FSC-status (faktura og følgeseddel). Det er nemlig ikke noget krav i FSC's standard. Din FSC-certificerede leverandør er dog forpligtet til at fremskaffe disse oplysninger til dig, hvis du anmoder om det jf. FSC's CoC-standard (FSC-STD-40-004).

  FSC anbefaler, at virksomheder/importører i samarbejde med deres leverandør aftaler en måde og form, hvormed ovenstående informationer udveksles regelmæssigt. Det er et krav, at informationerne fra leverandøren kan kobles direkte med den enkelte FSC-certificerede leverance. I det tilfælde hvor leverandøren ikke kan tilvejebringe de påkrævede informationer, må denne sende forespørgslen videre til sine egne leverandører, indtil informationerne er tilvejebragt.

  Overensstemmelse mellem tømmerforordningens lovgivningskrav og FSC's standarder
  FSC Forest Management(FM)- og Controlled Wood (CW)-certifikater dokumenterer, at træ og træprodukter er fældet i overensstemmelse med gældende lovgivning, når det gælder fire ud af fem forhold under definitionen "gældende lovgivning" fra tømmerforordningen:

  • rettigheder til skovhugst inden for lovmæssigt offentliggjorte grænser
  • betaling for rettigheder til hugst og for træ, herunder afgifter i forbindelse med skovhugst
  • skovhugst, herunder miljø- og skovbrugslovgivning, herunder lovgivning vedrørende skovforvaltning og bevarelse af den biologiske mangfoldighed, som er i direkte tilknytning til skovhugst
  • tredjeparters lovfæstede brugs- og ejendomsret, som skovhugsten påvirker

  FSC Chain-of-Custody (CoC)-certifikater dokumenterer overensstemmelse med gældende lovgivning, når det gælder det femte og sidste forhold:

  • handel og told, når det gælder eksport fra hugstlandet, i det omfang skov-brugssektoren er berørt (læs mere i FSC's CoC-standard (FSC-STD-40-004))

  Vær opmærksom på, at de nationale kompetente myndigheder (i Danmark Miljøstyrelsen) kan forlange dokumentation for, at de træbaserede produkter, der importeres, er lavet af træ fældet og handlet i overensstemmelse med ovenstående fem forhold under "gældende lovgivning". De kompetente myndigheder kan også forlange yderligere tiltag i relation til en virksomheds "due diligence-system" og kravene til informationsindsamling, risikovurdering og evt. -minimering. Dette særligt, når træ stammer fra "høj-risiko"-lande. Når det gælder "handel og told", er det pålagt FSC-certificerede virksomheder at hjælpe deres kunder med at fremskaffe dokumentation for dette, såfremt produkter er underlagt tømmerlovgivning. Det er dog FSC's anbefaling, at kompetente myndigheder anerkender, at træ i FSC-certificerede produkter lever op til "gældende lovgivning". Kontakt FSC Danmark for råd og vejledning, hvis der opstår behov for at fremskaffe ekstra dokumentation for FSC-certificerede produkters overholdelse af "gældende lovgivning". I FSC's "Guide til EUTR for certificerede virksomheder og virksomheder, som sælger FSC-produkter", som du kan hente nederst på siden, kan du blandt andet læse mere om, hvordan FSC lever op til EU's krav til certificeringsordninger og sikrer lav risiko for køb af ulovligt træ, som også kan bruges i dialogen med kompetente myndigheder (særligt Del 2 og 3).

  Når det gælder de to andre dele af EU-forordningens ”due diligence”-krav, risikovurdering og –begrænsning, er det FSC’s opfattelse, at en FSC-certificering er et godt redskab til risikovurdering og -begrænsning, og at der generelt altid vil være lav risiko forbundet med FSC-skove, fordi lovlighed er et integreret krav i FSC-systemet, og fordi det er kontrolleret af en uafhængig tredjepart.

 7. Kan FSC hjælpe dig med Due Diligence på ikke-certificerede produkter?

  Ja. Når det gælder en FSC-certificeret virksomheds ikke-FSC-certificerede produkter, så kan virksomheden implementere et Controlled Wood-risikoprogram for at foretage en risikovurdering af disse produkter (kun for halvfabrikata eller ubehandlede varer) eller følge principperne for det. Den kan også indkøbe produkter omfattet af et FSC Controlled Wood-certifikat til produktion af FSC MIX. Implementerer en virksomhed et Controlled Wood-risikoprogram, skal virksomheden anvende FSC’s landerisikovurderinger, som kan findes i FSC’ s internationale online platform for risikovurderinger.
   

 8. Hvordan kan FSC ellers hjælpe dig med dit Due Diligence-system?

  FSC-certificeringsrapporter
  Er du FSC-certificeret, kan du bruge dine FSC-CoC-certificeringsrapporter over for de kompetente myndigheder i Danmark til at dokumentere, at en uafhængig tredjepart har verificeret, at din virksomhed lever op til FSC's sporbarhedskrav. Det vil sige, at du gennem rapporten kan vise, at din virksomheds FSC-certificerede produkter er underlagt forskellige sporbarhedskrav (brug af FSC-certificerede leverandører med gyldige certifikater, kontrol af indkøbs- og leveringsdokumenter, intern sporbarhed osv.), og at dette er blevet kontrolleret.

  Er du ikke selv FSC-certificeret, kan du, hvis du kan få adgang til din leverandørs seneste FSC-CoC-certificeringsrapport, vise ditto for din leverandør og knytte dette til dine FSC-indkøb. I så fald skal du dog altid kunne dokumentere, at de indkøbte produkter, som du skal lave Due Diligence på, fra denne leverandør er FSC-certificeret, og at du har dokumentation for dette via fakturaer og følgesedler med relevante CoC-numre og FSC-claims.

  Har du brug for at kunne fremvise FSC-CoC-certificeringsrapporter fra andre led i din leverandørkæde, så kan du via din direkte leverandør forsøge at fremskaffe sådanne. Det kan eksempelvis være i tilfælde af, at du har brug for at kunne dokumentere, at træ eller produkter heraf er eksporteret fra hugstlandet i overensstemmelse med gældende handels- og toldbestemmelser, og at dette er kontrolleret af en uafhængig tredjepart. Du kan også, hvis det er nødvendigt, anmode din leverandør om at hjælpe dig med at fremskaffe FSC-skovcertificeringsrapporten fra den certificerede skovejendom, hvor træet i dine certificerede produkter stammer fra. I FSC-skovcertificeringsrapporter fremgår det blandt andet, at FSC's krav til lovlig og bæredygtig skovdrift er blevet kontrolleret af en uafhængig tredjepart. Har du fået skovejendommens FM/CoC-kode, kan du søge rapporten frem via FSC’s certifikatdatabase.

  Test dine produkters træarter via FSC Fiber Testing Program
  FSC har etableret et Fiber Testing Program, som du kan bruge til at finde ud af, hvilke træarter der er i dine produkter med mere. Find flere informationer om FSC's Fiber Testing Program her. Her kan du blandt andet læse, hvad du kan få ud af en test, hvordan du kommer i gang og hvem du skal kontakte.

  Nedenfor er listet en række links og downloads, som kan hjælpe dig yderligere i dit arbejde med Due Diligence og brug af FSC i dit Due Diligence-system.

Hjemmesider om FSC og EUTR

EU’s officielle side om EUTR:
https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Dansk side om EUTR:
http://eutr.dk/

FSC Internationals side om EUTR og tømmerlovgivning:
https://by.fsc.org/by-en/businesses/timber-legislation

Preferred by Natures portal med risikovurderinger og landeprofiler og due diligence-skabeloner:
https://preferredbynature.org/sourcinghub
https://preferredbynature.org/certification/legalsource/legalsource-due-diligence-system
 

Downloads

Nedenfor kan du downloade et udvalg af dokumenter og vejledninger omkring EUTR og FSC. Download flere dokumenter om FSC og lovgivning her.

EU-tømmerforordningen (DA)
PDF, Størrelse: 776.54KB
EU-kommissionens guidelines til EU-tømmerloven (afklaringer og definitioner).pdf
PDF, Størrelse: 207.50KB
Faktaark om FSC-certificering og EUTR
PDF, Størrelse: 561.01KB
Guide til FSC og EUTR (EN)
PDF, Størrelse: 835.31KB
Den Kombinerede Nomenklatur (KN) (EU-toldkoder) (EN)
PDF, Størrelse: 6.36MB

Case: FSC hjælper Søstrene Grene med EUTR 

Sådan bruger Søstrene Grene FSC ifm. EUTR

Case: FSC hjælper Søstrene Grene med EUTR 

Søstrene Grene Import A/S køber ind til 240 Søstrene Grene-butikker i 15 lande. Virksomheden, der er FSC-certificeret under FSC-CoC-koden SA-COC-005532, udvikler og sælger produkter inden for kategorierne interiør, papirvarer, gaveindpakning, hobby, køkken og legetøj.Vi har spurgt Liv Vestergaard, Head of Quality and Compliance hos Søstrene Grene, hvordan og hvorfor virksomheden bruger FSC som et værktøj til at imødekomme flere af de væsentlige krav i EU’s tømmerforordning.
 

 • Hvilke træbaserede produkttyper er omfattet af jeres Due Diligence-system?

  Træprodukter: Borde, bænke, skamler, rammer, lærreder, hylder m.m.

  Træbaserede produkter: Notesbøger, papir, kontorartikler, printet papir, karton/æsker og festartikler i papir.

 • Hvorfor har I valgt at bruge FSC-certificering til at imødekomme den europæiske tømmerforordnings krav?

  Overordnet set er illegal skovhugst et alvorligt miljøproblem og en alvorlig trussel for mennesker og dyr, der lever i afhængighed af skovene. Hos Søstrene Grene vil vi gerne yde vores bidrag til at noget gjort ved disse problemer. Ved at købe FSC-certificeret træ, sikres det, at der ikke fældes mere træ, end der produceres, og samtidig sørges der for, at dyr og planteliv beskyttes, og at de mange mennesker, der arbejder i skoven, er uddannede og får ordentligt sikkerhedsudstyr og løn.

  Når vi samtidig kan sikre, via FSC-certificeringen, at vi overholder EUTR eller i hvert fald minimerer risikoen for at købe ulovligt fældet træ, er vi slet ikke i tvivl om, at det er den bedste måde at gøre det .

  Vi kan bruge FSC-certificeringen som et redskab til at overholde EUTR. FSC handler om ansvarlig skovdrift, men FSC-certifikaterne og de FSC-certificerede produkter dokumenterer også, at træet og træprodukterne er fældet i overensstemmelse med gældende lovgivning, sådan som det er beskrevet i EUTR.

 • Hvilke krav i EUTR bruger I FSC-certificering til at imødekomme?

  Kravet om sporbarhed fra start til slut. Ved at købe FSC- certificerede produkter har vi allerede opfyldt væsentlige krav i EUTR vedrørende informationsindsamling og risikovurdering. Dette betyder meget for os, da vi kan spare en masse tid indsamling af information, og vi ikke hver eneste gang skal risikovurdere det enkelte land og træart.

  Ved at følge fastlagte procedurer omkring kontrol af FSC-indkøb samt tilvejebringe/indsamle supplerende oplysninger fra vores leverandører kan vi en enkelt måde opfylde kravet om at have et godt due diligence-system. Hermed kan vi også sikre kravet om lovligheden. Det er vigtigt for os, at træ og træprodukter er fældet under lovlige forhold.

 • Hvordan bruger I i praksis FSC-certificering til at imødekomme disse krav?

  Vi stiller krav til leverandøren om, at de skal have en FSC COC -certificering, ellers kan vi ikke købe fra dem. Leverandørerne skal også være certificeret til lige præcis at kunne sælge de typer produkter, som vi ønsker at købe.

  Vi tjekker løbende op certifikater og produktkategorier samt indsamler supplerende oplysninger vedrørende træarter og hugstland for hvert eneste produkt. Herudover vurderer vi træarter og hugstland for hvert eneste produkt, og anvender FSC-certificeringen som en risikominimerende faktor, når træarten for eksempel stammer fra et højrisikoland.

 • Hvilke andre fordele har I oplevet ved at bruge FSC-certificering i jeres Due Diligence-system?

  Hos Søstrene Grene købes der mange forskellige produkter, og vi er meget afhængige af, at indkøbene kan gøres i et vist tempo. Hvis vi skulle købe træ og træbaserede produkter, der ikke var FSC-certificerede, ville vi være nødt til at lave et ret omfattende ”due dilligence hvert eneste produkt.

  Det giver os meget ro i maven, at vi har taget beslutningen om udelukkende at købe FSC-certificerede træ- og træbaserede produkter. Vi kan koncentrere os om et mindre antal leverandører og sørge for, at de kan levere de certificerede produkter til os.

  Det sparer os for en masse tid og administration, at vi kan anvende FSC certificeringen som et redskab til at overholde EUTR. Samtidig kan vi også være med til at fremme køb og salg af ansvarligt træ.

Mere information

Køb FSC-certificerede produkter

Er du ansvarlig for at indkøbe FSC-certificerede varer og sikre korrekt indkøbsdokumentation, eller skal lære andre det, så kan du finde gode råd her på siden. Du kan altid kontakte FSC Danmark, hvis du har brug for hjælp til at finde den en leverandør eller tjekke indkøbsdokumentation.

Certificeringsprocessen fra A-Z

Mange virksomheder og offentlige organisationer har grønne indkøb på agendaen – de er klar over, at deres købekraft kan gøre en forskel, når vi taler om bæredygtig udvikling. Det gælder også for træ og andre skovbaserede materialer. Her på siden har vi samlet gode råd og værktøjer til virksomheder og organisationer, der gerne vil sikre, at de indkøber træ og andre skovmaterialer fra ansvarligt drevne skove og andre kontrollerede kilder. Kontakt FSC Danmark, hvis I gerne vil have yderligere hjælp.

Invester i beskyttelse af økosystemtjenester

FSC er ikke kun et værktøj til at købe produkter af ansvarligt fældet træ. Gennem investering og økonomisk support tilbyder vi også virksomheder og organisationer et værktøj til at dokumentere og kommunikere en positiv effekt på bevarelse og genoprettelse af skoves økosystemtjenester – kulstof, vand, jord, biodiversitet og rekreative tjenester. Kontakt FSC Danmark for mere info.

Hjælp til offentlige indkøbere

Mangler du hjælp til at stille krav om ansvarligt træ? Her på siden får du et overblik over eksisterende værktøjer og inspiration, som kan hjælpe offentlige indkøbere med at stille krav om og følge op på dokumentation for "bæredygtigt træ" i henhold til den offentlige indkøbsvejledning fra Miljøstyrelsen. Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Se også denne side for materialer om offentligt indkøb.

Og se Forum for Bæredygtige Indkøbs vejledningsmaterialer her.

FSC-indkøb og de store bæredygtighedsagendaer

Når I vælger FSC-certificerede produkter, gør jeres indkøb en forskel inden for de store bæredygtighedsagendaer. De bidrager til at løse nogle af de svære udfordringer, som vi står over for som samfund, og som kræver handling her og nu:

  •  FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling
  •  Kampen mod klimaforandringer
  •  Kampen mod afskovning
  •  Beskyttelse af biodiversitet og økosystemtjenester
  •  Lovligt træ og lovlighed
  •  Ordentlige vilkår for arbejdere og lokalsamfund

Ansvarlige indkøb

Ved at stille krav til og indkøbe FSC-certificerede produkter, sætter din organisation et positivt aftryk på verdens skove. Din organisation har med andre ord mulighed for at gøre en stor forskel gennem jeres indkøb af træ- og papirvarer – og andre skovbaserede materialer som eksempelvis gummi og bambus. Her på siden er der gode råd og inspiration til, hvordan I gør det i praksis. Har du spørgsmål til ansvarligt indkøb af træ og skovbaserede produkter, så kontakt os gerne.