Tekster om FSC

Nedenfor finder du eksempler på, hvordan I som FSC-certificeret virksomhed kan beskrive FSC og FSC-certificerede produkter i jeres kommunikation og markedsføring. Listen er ikke udtømmende, og andre alternativer kan bruges, så længe de kommunikerer FSC korrekt. I kan altså også udvikle jeres egne formuleringer/tekster om FSC. Når I bruger FSC's varemærker og skriver tekster om FSC, skal det godkendes inden offentliggørelse/produktion, uanset om I brugerne teksterne fra denne side eller formulerer jeres egne.

Teksterne består dels af officielle tekster fra FSC's standard for FSC-certificerede virksomheders brug af FSC-varemærker og dels tekster godkendt af FSC Danmark.

Skriv gode tekster om FSC

Gode tekster om FSC

 1. Om FSC generelt

  • Mærket for ansvarligt skovbrug.
  • FSC® arbejder for at udbrede ansvarligt skovbrug verden over.
  • FSC® hjælper (dig) med at passe på skovene for fremtidige generationer.
  • FSC® hjælper (dig) med passe på skovene og de mennesker og dyr, som bor i dem.
  • FSC® er en certificeringsordning til ansvarlig skovdrift og din sikkerhed for ansvarligt træ og andre skovprodukter fra ansvarlige kilder.
  • FSC® er en certificeringsordning til ansvarlig skovdrift og din sikkerhed for, at træ og andre skovprodukter kommer fra veldrevne skove og andre ansvarlige kilder. 
  • Som den eneste certificerings- og mærkningsordning af sin slags bakkes FSC® op af anerkendte NGO’er som WWF Verdensnaturfonden og Verdens Skove. 
  • FSC® arbejder demokratisk med både oprindelige folk, skovejere og andre med interesse for skovbrug i hele verden. Målet er sammen med virksomheder, sociale organisationer og miljøorganisationer at skabe en bedre fremtid for verdens skovområder.
  • Ifølge WWF Verdensnaturfonden er FSC® den mest troværdige og robuste certificeringsordning til ansvarlig skovdrift.
  • Bag FSC®-mærket ligger et robust certificeringssystem og en non-profit medlemsorganisation med opbakning fra virksomheder, miljøorganisationer og sociale organisationer.
  • Forest Stewardship Council® (FSC®) er en global non-profit organisation, med hovedkontor i Bonn, som arbejder for at udbrede ansvarligt skovbrug verden over. FSC udvikler standarder baseret på anerkendte principper for ansvarligt skovbrug, der støttes af miljømæssige, sociale og økonomiske interessenter. Vil du vide mere, så besøg www.fsc.dk.
  • Forest Stewardship Council® er en international ikke-statslig organisation, med hovedkontor i Bonn, som arbejder for at udbrede miljømæssig forsvarlig, social gavnlig og økonomisk levedygtig brug af verdens skove. Vil du vide mere, så besøg www.fsc.dk.
  • FSC Danmark er en aktiv non-profit medlemsorganisation og et stærkt netværk. Organisationens fornemmeste opgave er at fremme FSC®-mærket og øge efterspørgslen efter FSC-certificerede materialer helt tilbage til skoven. Det gør FSC Danmark i samarbejde med sine medlemmer og andre interessenter, som både tæller anerkendte NGO’er, skovsektoren og et bredt udsnit af dansk erhvervsliv. FSC Danmark har søsterkontorer over hele verden, som på samme måde arbejder lokalt med at fremme FSC og ansvarligt skovbrug og er godkendt af FSC International som nationale FSC-organisationer.
  • FSC® har 10 grundprincipper, som alle FSC-skovcertificeringer verden over bygger på. Når du køber et FSC-mærket produkt, ved du med andre ord, hvad du får - uanset om det er et produkt fra Danmark eller Honduras.
  • FSC®-logoet er kendt i det meste af verden, men de færreste ved nok, hvad forkortelsen FSC står for. Det står for "Forest Stewardship Council®” - som på dansk kan oversættes til ”Skovforvaltningsrådet”. Man kan finde logoet på et hav af produkter som eksempelvis tøj, grillkul, emballage, papir, gummi, byggematerialer, smykker, møbler og legetøj.
 2. Om FSC's certificeringssystem

  • Med en FSC®-skovcertificering dokumenterer skovforvaltere/ejere deres ansvarlige drift af skoven.
  • FSC®-skovcertificering kan opnås af skovejere og -forpagtere, der lever op til FSC’s anerkendte principper for ansvarlig skovforvaltning.
  • FSC®-sporbarhedscertificering er for virksomheder i leverandørkæderne for skovbaserede produkter - såsom møbelproducenter og handelsvirksomheder - der ønsker at videresælge og markedsføre produkter som FSC-certificerede.
  • Med FSC®’s Chain-of-Custody-certificeringssystem (CoC) og FSC-mærker dokumenterer og kommunikerer virksomheder, at de bruger træ og andre skovbaserede produkter fra veldrevne skove og andre ansvarlige kilder.
  • Gennem certificering af alle led i leverandørkæden fra skov og genvindingspunktet til og med, at produkter FSC®-mærkes eller sælges med et FSC-claim (FSC 100%, FSC MIX eller FSC Recycled) på salgsdokumenter, sikres det, at FSC-produkter er lavet af materialer fra FSC-certificerede skove og/eller andre ansvarlige kilder.
  • Virksomheder med en FSC®-varemærkelicens, oftest detailvirksomheder og webshops, er godkendt af FSC Danmark eller et andet nationalt FSC-kontor til at bruge FSC’s varemærker i markedsføring og kommunikation af FSC-mærkede produkter. Det betyder, at de er underlagt kontrol af, at de indkøber FSC-certificerede og mærkede produkter og anvender FSC’s varemærker korrekt.
 3. Om kontrollen i FSC

  • FSC® er en robust certificering med tredjepartskontrol og sporbarhed
  • Bag FSC®-mærket ligger et strengt internationalt kontrol- og sporbarhedssystem, som ofte høster ros som et af verdens bedste. Både certificering af skove og virksomheder foretages af uvildige kontrolvirksomheder – også kaldet certificeringsorganer. Hvert FSC-certificeret led i leverandørkæden fra skov og genvindingspunktet til færdigt produkt har et sporbarhedssystem, der tjekkes årligt.
  • FSC® bruger akkrediteringsorganet Assurance Services International (ASI), der kontrollerer certificeringsorganerne. Det skal sikre, at organerne laver en grundig kontrol, når de certificerer skove og virksomheder efter FSC’s standarder.
  • FSC®-certificeringer foretages af uvildige certificeringsorganer, hvilket er med til at sikre høj kvalitet og troværdig dokumentation. Alle med en certificering kontrolleres minimum en gang årligt gennem besøg og inspektion. Der foretages også yderligere kontrol, hvis der opstår behov for det. 
  • Kontrollen af FSC®-certifikater foregår ved, at certificeringsorganerne tjekker, at de certificerede skove lever til FSC’s skovstandard, og at de certificerede virksomheder har interne sporbarhedssystemer, der sikrer, at produkter, der sælges/produceres som FSC, er lavet af FSC-certificerede og andre kontrollerede materialer.
  • Brugen af FSC®-varemærker (fx FSC-logoet) er underlagt specifikke retningslinjer, som kontrolleres, så FSC's varemærker bruges ensartet og rigtigt. 
  • Hver certificeret virksomhed og skovejer har en unik licenskode (FSC® C000000), som kan slås op her. Licenskoden vil fremgå af certificerede virksomheders markedsføringsmaterialer for FSC-produkter og på FSC-certificerede produkter, der er mærket. 
  • Certificerede virksomheder har en FSC®-certifikatkode (XX-COC-000000). Den vil man se på fakturaer og følgesedler for FSC-certificerede produkter sammen med et FSC-claim (FSC 100%, FSC MIX eller FSC Recycled).
  • FSC-certificerede skovejere en FSC-certifikatkode (XX-FM/COC-000000), som fremgår af salgs- og leveringsdokumenter for FSC-certificeret træ.
  • Virksomheder med en FSC®-projektcertificering (certificering af bygge-, anlægs- og renoveringsprojekter) har en unik licenskode (FSC® P000000), som fremgår af deres markedsførings- og kommunikationsmaterialer og en certifikatkode (XX-PRO-000000), som fremgår af deres projektbeviser. Projektcertifikater kan slås op her.
  • Ikke-FSC®-certificerede virksomheder med en varemærkelicens har en unik licenskode (FSC® N000000), som kan slås op her. Licenskoden vil fremgå af de ikke-FSC-certificerede virksomheders markedsførings- og kommunikationsmaterialer for FSC-mærkede produkter. Licenshaveres brug af FSC-varemærker og indkøb af FSC-certificerede og -mærkede produkter kontrolleres af et nationalt FSC-kontor eller FSC International.
 4. Om FSC's værdi og effekt

  • Træ lagrer CO2 og er dermed et klimavenligt materiale, når det samtidig er fra ansvarligt drevne skove. FSC® sikrer ansvarlig skovhugst og gode vilkår for lokalbefolkninger, skovarbejdere, dyr og biodiversitet i skove verden over.
  • FSC stiller krav til både social, miljømæssig og økonomisk ansvarlig skovdrift. Eksempler på FSC®'s konkrete effekt og krav i skoven er:
   • I en FSC®-skov ved du, at skovarealet vil være det samme generation efter generation 
   • Sjældne, truede og udrydningstruede arter og deres levesteder beskyttes
   • I dele af skoven er der ingen kommerciel hugst, og dele af skoven forvaltes specifikt med det formål at bevare og fremme biodiversitet
   • Naturlige vandløb, vådområder og bredområder skal beskyttes og genoprettes, og skovejeren skal passe på vandkvaliteten
   • Oprindelige folks rettigheder skal respekteres og skovejeren skal bidrage økonomisk til projekter, der gavner lokalsamfundet (eksempler er adgang til lægehjælp, skolegang for børn, vand o.l.)
   • Arbejderne i skovene skal være uddannede og have ordentlige arbejdsforhold (f.eks. sikkerhedsudstyr og løn)
   • FSC®-træ er lovligt fældet og handles på almindelige markedsvilkår
  • I en FSC®certificeret skov ved du, at skovarealet vil være det samme generation efter generation. Samtidig sikrer FSC, at skoven drives med respekt for dyr, planteliv og mennesker.
  • FSC® bidrager til 14 ud af 17 af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling ved bl.a. at forhindre afskovning og ødelæggelse af skove, beskytte biodiversitet og økosystemtjenester, sikre ordentlige vilkår for skovarbejdere og gode relationer til lokalsamfund samt give forbrugere, offentlige organisationer og virksomheder dokumentation for produkter af ansvarligt træ og papir.
  • FSC® skaber værdi for erhvervsliv, lokalsamfund og skove til gavn for nuværende og kommende generationer.
  • Fordi FSC® formår at samle skovenes interessenter globalt omkring ansvarlig skovdrift er FSC blevet et centralt værktøj i værktøjskassen, når det kommer til at passe på verdens skove. Sammen med tiltag som f.eks. fredning og økoturisme kan det være vejen til at takle klimaforandringerne, sænke CO2-niveauet og beskytte biodiversiteten for fremtiden.
  • FSC® er en platform, hvor sociale organisationer og miljøorganisationer mødes med industrien og skovejere for sammen at finde løsninger på, hvordan vores skove drives både socialt og miljømæssigt ansvarligt og samtidig økonomisk levedygtigt. Sammen arbejder de på at gøre det attraktivt at drive verdens skove ansvarligt til gavn for natur og mennesker - både lokalt og globalt. 
  • Lige nu forsvinder skovene med uhyggelig hast, og biodiversiteten er i tilbagegang. Hver dag ryddes skove, fordi arealerne skal bruges til minedrift, marker, byer, veje eller plantager. Men også på grund af ulovlig skovhugst. Op til 20 % af verden menneskeskabte CO2 stammer netop herfra. Men tænk nu, hvis det faktisk bedre kunne betale sig at bevare skoven og passe bedre på den. Med andre ord drive den med omtanke for natur og mennesker. Det kan det faktisk med FSC®, og derfor er det så vigtigt at efterspørge FSC, uanset om man er forbruger eller virksomhed.
  • Sammen kan vi bremse klimaforandringerne og sikre skove fulde af liv for fremtidige generationer. Gennem skovcertificering er FSC® med til at sikre gode forhold for biodiversitet, vandmiljø, oprindelige folk og skovarbejdere over hele verden samt at udbrede demokrati og uddannelse lokalt. Samtidig sikrer FSC, at skovarealet er det samme generation efter generation og forhindrer afskovning. Det betyder, at FSC bidrager direkte eller indirekte til 14 ud af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling og den grønne omstilling.
 5. Om FSC-certificerede produkter

  • Vælger du FSC®? Så vælger du skove fulde af liv for nuværende og kommende generationer.
  • Når du køber FSC®-mærkede produkter, er du med til at sikre gode sociale vilkår og biodiversitet i skove verden rundt.
  • Når du vælger FSC®, støtter du ansvarlig skovdrift.
  • Ved at vælge dette produkt, hjælper du med at passe på verdens skove. Vil du vide mere, så besøg www.fsc.dk.
  • Ved at vælge dette produkt, støtter du ansvarligt brug af verdens skove.
  • FSC®-mærket betyder, at materialerne i dette produkt kommer fra [se mærkespecifik tekst].
  • FSC®-mærket betyder, at materialerne i dette produkt er ansvarligt indkøbt.
  • Med FSC®-certificerede produkter har du dokumentation for, at træ- og papirprodukter har en ansvarlig oprindelse.
  • Med FSC®-certificerede produkter har du dokumentation for, at skovbaserede produkter har en ansvarlig oprindelse.
  • FSC® sikrer, at træ og andre materialer fra skoven kommer fra veldrevne skove og andre ansvarlige kilder.
 6. Om FSC 100%-mærket

  • Der er kun brugt [materialer / fibre] fra FSC®-certificerede skove i dette produkt.
  • Dette produkt er lavet af FSC®-certificeret [materiale].
  • [Materialet] i dette produkt kommer fra ansvarligt drevne FSC®-certificerede skove.
  • Dette FSC®-mærke betyder, at træet kommer fra skove, hvor man tager hensyn til lokalsamfund, dyrelivet og miljøet.
 7. Om FSC Mix-mærket

  • Dette produkt er lavet af FSC®-certificeret og andet kontrolleret materiale.
  • Dette produkt er lavet af materiale fra ansvarligt drevne FSC®-certificerede skove og andre kontrollerede kilder.
  • Dette produkt er lavet af materiale fra ansvarligt drevne FSC®-certificerede skove, genbrugsmaterialer og andre kontrollerede kilder.
  • Dette produkt er lavet af materiale fra ansvarligt drevne FSC®-certificerede skove og genbrugsmaterialer.
  • Dette produkt er lavet af genbrugsmaterialer og andre kontrollerede kilder.

  Sig / skriv ikke, at produkter mærket som FSC MIX er lavet af materialer fra ansvarligt drevne skove uden også at referere til de andre materialer, der indgår i produkterne. Sig / skriv heller ikke, at FSC Mix-produkter er lavet af FSC-certificeret træ uden også at referere til de andre materialer, der indgår i produkterne (fx "... er lavet af FSC-certificeret og kontrolleret træ").

 8. FSC Recycled-mærket

  • Det skovbaserede materiale i dette produkt er genbrug.
  • Det skovbaserede materiale i dette produkt er [procent %] genbrug.
  • FSC®-mærket på dette [produkt] sikrer ansvarlig brug af verdens skovressourcer.

  Sig / skriv ikke, at et produkt mærket som FSC Recycled er lavet af materialer fra ansvarligt drevne skove.

 9. Smallholder-mærket

  • FSC®-mærket betyder, at [materialet] i dette produkt kommer fra mindre skove, hvor der tages hensyn til dem, som driver skovene, og lokalsamfund.
  • Dette FSC®-mærke betyder, at [materialet] kommer fra mindre skove, hvor der tages hensyn til dem, som driver skovene, lokalsamfund, dyrelivet og miljøet.
 10. Om FSC Controlled Wood

  Nedenstående er FSC’s standardiserede tekster om controlled wood, som kan bruges af FSC-certificerede virksomheder. Mindre ændringer af sætningskonstruktionerne er tilladt, hvis de ikke ændrer teksternes betydning.

  • FSC® controlled wood minimerer risikoen for, at skovprodukter stammer fra uacceptable kilder (fsc.org/en/cw).
  • FSC® controlled wood minimerer risikoen for, at skovprodukter stammer fra uacceptable kilder. FSC controlled wood-kravene forbyder og er designet til at undgå: ulovligt fældet træ, træ fældet i skove, hvor traditionelle rettigheder og menneskerettigheder krænkes, træ fra skove, hvor høje bevaringsværdier er truede, træ fra skove med genmodificerede træer og træ fra skove, der er blevet konverteret til plantager eller ikke-skovbrug. Find flere informationer om FSC controlled wood på fsc.org/en/cw.

Mere information

Sådan bruger du FSC-varemærker i specifikke materialer

På denne side kan du se eksempler på, hvordan din virksomhed kan bruge FSC's varemærker i de mest gængse kommunikations- og markedsføringsmaterialer og -medier. Siden vil løbende blive opdateret med flere eksempler. Når I bruger FSC's varemærker og skriver tekster om FSC, skal det godkendes inden offentliggørelse/produktion, uanset om I brugerne teksterne fra denne side eller formulerer jeres egne.

Eksemplerne følger retningslinjerne i varemærkestandarden for certificerede virksomheder (referencer i kursis refererer hertil eller til andre normative dokumenter) og tager udgangspunkt i, at varemærkerne anvendes i lande, hvor FSC's varemærker er registrerede, hvorfor symbolet ® anvendes i de fleste tilfælde.

FSC-mærket tøj

FSC-certificerede virksomheder kan mærke deres FSC-produkter med FSC's produktmærke. Mærket kan sættes på selve produktet og/eller dets emballage. Retningslinjerne for FSC-mærkning er beskrevet i varemærkestandarden for certificerede virksomheder. På denne side finder du de væsentligste regler og inspiration til brug af FSC-mærket på produkter. Kontakt FSC Danmark, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Skriv gode tekster om FSC

Virksomheder med eget FSC-certifikat (individuel FSC-certificering), der ansøger om ny eller fornyet certificering, skal underskrive en ny TLA (version 6) fra den 20. januar 2022 via platformen FSC Connect. TLA refererer til licensaftalen for FSC-certificeringsordningen, som også almindeligvis kaldes Varemærkelicensaftalen (Trademark License Agreement).

Husk at få godkendt jeres brug af FSC-varemærker

Din organisations brug af FSC-varemærker skal godkendes, inden materialer/tekster offentliggøres / produceres. Læs mere om godkendelse, når det gælder FSC-certificerede virksomheders brug af FSC-varemærker nedenfor.

Er din virksomhed ikke certificeret, men har en FSC-varemærkelicens, så følg instrukserne her.

Miljømærker i udbud

FSC-certificerede virksomheder og virksomheder med en FSC-varemærkelicens må bruge FSC's velkendte varemærker i deres kommunikation og markedsføring. FSC-certificerede virksomheder må herudover bruge FSC's produktmærker på deres produkter / produkternes emballage. Via denne side kan du læse om, hvilke muligheder og regler, der er inden for FSC-varemærkebrug, og finde konkret vejledning og inspiration.